Politika privatnosti

Essity politika privatnosti

Essiti AB i njegove podružnice i filijale (zajedno „Essiti“ ili „mi“ ili „mi“) su posvećene poštovanju vaših informacija i ozbiljno shvataju privatnost podataka. Ova Politika privatnosti opisuje kako Essiti prikuplja, koristi, otkriva, čuva i na drugi način obrađuje informacije koje nam dostavite preko naših veb lokacija.

 

1. Kategorije podataka o ličnosti i svrhe obrade

Metapodaci

Naš vebsajt ili aplikaciju možete koristiti bez davanja bilo kakvih podataka o ličnosti o sebi. U tom slučaju, Essity će prikupljati samo sledeće metapodatke na osnovu Vašeg korišćenja istih:

Stranicu sa koje ste došli do našeg vebsajta, datum i vreme pristupa, količinu prenetih podataka, status prenosa, tip web-pretraživača, IP adresu, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera pretraživača.

Vaša IP adresa će se koristiti kako bi Vam se omogućio pristup našem vebsajtu ili aplikaciji. Kad IP adresa više nije potrebna u tu svrhu, skratićemo Vašu IP adresu uklanjanjem poslednjih osam karaktera Vaše IP adrese. Metapodaci, uključujući i skraćenu IP adresu koristiće se za poboljšanje kvaliteta i usluga na našem vebsajtu ili u aplikaciji analiziranjem ponašanja naših korisnika.

Nalog

Ako kreirate nalog na našem vebsajtu ili u aplikaciji, možda će biti traženo da date neke Vaše podatke o ličnosti, na primer: ime i prezime, poštansku adresu, imejl adresu, odabranu lozinku, broj telefona, podatke o računu u banci, podatke o kreditnoj kartici, adresu za fakturisanje i isporuku, interesovanja za određene proizvode/usluge (nije obavezno), zahtev za primanje marketinških imejlova (nije obavezno). Essity obrađuje takve podatke o ličnosti kako bismo Vam pružili funkcionalnosti naloga, kako bismo Vam dostavljali marketinške materijale u meri u kojoj je to dozvoljeno merodavnim propisima i radi analize Vaših interesovanja u marketinške svrhe.

Poručivanje proizvoda

Ako poručite neki proizvod preko našeg vebsajta ili aplikacije, Essity sakuplja i obrađuje Vaše sledeće podatke o ličnosti: podatke o Vašem nalogu, vrsta i količina proizvoda, kupoprodajna cena, datum porudžbine, status porudžbine, uslovi vraćanja proizvoda, zahtevi za zaštitu potrošača. Essity obrađuje takve podatke o ličnosti za potrebe realizacije ugovornog odnosa i porudžbine proizvoda, pružanja usluga zaštite potrošača, usaglašavanja sa zakonskim obavezama, odbrane, ostvarivanja i sprovođenja pravnih zahteva i marketinga u skladu s interesovanjima korisnika.

Nagradne igre:

Ako učestvujete u nekoj nagradnoj igri, Essity prikuplja i obrađuje sledeće Vaše podatke o ličnosti: ime i prezime, poštansku adresu, imejl adresu, datum učešća, izbor pobednika, nagradu, odgovore u kvizu. Essity obrađuje takve podatke o ličnosti za potrebe realizacije nagradne igre, obaveštavanja pobednika, dostavljanja nagrade pobedniku, realizacije događaja i marketinga.

Podaci o zdravlju:

Naručivanjem nekih proizvoda, Essiti može prikupljati i obraditi i informacije o zdravstvenim stanjima kao što je navedeno u narudžbini proizvoda. Zdravstveni podaci su osetljivi podaci i Essiti preduzima sve neophodne korake da zaštiti takve osetljive podatke kako je to zakonom propisano. Pored saglasnosti, i kada je to primenjivo u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, Essiti može prikupljati i obrađivati zdravstvene podatke u svrhu obavljanja ugovornog odnosa i narudžbine proizvoda, pružanja usluga brige o korisnicima, poštovanja zakonskih obaveza, odbrane, uspostavljanja i ostvarivanje pravnih potraživanja i prilagođeni marketing.

 

2. Treće strane

 • Prenos pružaocima usluga

Essity može angažovati eksterne pružaoce usluga, koji nastupaju kao obrađivači podataka za Essity, za pružanje određenih usluga Essity-ju, kao što su pružaoci usluga vezanih za vebsajt, pružaoci marketinških usluga ili pružaoci usluga IT podrške. Prilikom pružanja takvih usluga, eksterni pružaoci usluga mogu imati pristup i/ili obrađivati Vaše podatke o ličnosti.

Mi zahtevamo od tih eksternih pružaoca usluga da spovode i primenjuju mere zaštite kako bi obezbedili privatnost i bezbednost Vaših podataka o ličnosti.

 • Ostali primaoci 

Essity može preneti – u saglasnosti s merodavnim propisima o zaštiti podataka - podatke o ličnosti organima za sprovođenje zakona, državnim organima, pravnim savetnicima, eksternim konsultantima ili poslovnim partnerima. U slučaju spajanja ili preuzimanja, podaci o ličnosti mogu se preneti trećim licima koja učestvuju u postupku spajanja ili preuzimanja.

 • Međunarodni prenos podataka o ličnosti

Lični podaci koje prikupljamo ili primamo o vama mogu biti preneti i obrađeni od strane primalaca, uključujući agente u istoj grupi kompanija, koji se nalaze u inostranstvu, uključujući unutar ili van Evropskog ekonomskog prostora („EEP“). Te zemlje uključuju one koje pružaju adekvatan nivo zaštite podataka iz perspektive evropskog zakona o zaštiti podataka ili primenljivog lokalnog prava. Essiti će preduzeti sve neophodne mere kako bi osigurao da transferi iz EEA ili sa drugih izvornih teritorija budu adekvatno zaštićeni u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka. Što se tiče prenosa u zemlje koje ne pružaju adekvatan nivo zaštite podataka, prenos zasnivamo na odgovarajućim zaštitnim merama, kao što su standardne klauzule o zaštiti podataka koje je usvojila Evropska komisija ili nadzorni organ, odobreni kodeks ponašanja zajedno sa obavezujućim i primenljivim obavezama primaoca, drugi mehanizmi prenosa lokalnog zakonodavstva kao što su posebne ugovorne klauzule i obavezujuća korporativna pravila, ili odobreni mehanizmi sertifikacije zajedno sa obavezujućim i izvršivim obavezama primaoca. Možete zatražiti kopiju takvih odgovarajućih zaštitnih mera tako što ćete nas kontaktirati kao što je navedeno u odl. 9 (Kontaktirajte nas) ispod.

 • Pravni osnov za obradu 

Možemo da izvršimo obradu vaših ličnih podataka na sledećoj pravnoj osnovi, kada je to primenjivo u skladu sa lokalnim zakonodavstvom:

 • Dali ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha; 
 • Obrada je potrebna za realizaciju ugovora u kojem ste jedna od strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtev, a pre zaključivanja ugovora;
 • Obrada je potrebna radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama kojima podležemo;
 • Obrada je potrebna radi zaštite vitalnih interesa – Vaših ili drugog fizičkog lica;
 • Obrada je potrebna za izvršenje zadataka koji se vrše u javnom interesu ili u okviru sprovođenja zvaničnih ovlašćenja koja su nam dodeljena;
 • Obrada je potrebna radi legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, naročito ako ste dete;
 • Ostali merodavni pravni osnovi za obradu podataka, naročito odredbe u zakonima zemalja članica;

Možemo da izvršimo obradu vaših osetljivih ličnih podataka na sledećoj pravnoj osnovi, kada je to primenjivo u skladu sa lokalnim zakonodavstvom:

 • Dali ste izričiti pristanak na obradu naročito osetljivih podataka o ličnosti u jednu ili više konkretnih svrha;
 • Obrada je potrebna za potrebe vršenja obaveza i korišćenja konkretnih prava Essity-ja ili lica na koje se podaci odnose u oblasti radnopravnih propisa i propisa o socijalnom osiguranju i socijalnoj zaštiti;
 • Obrada se odnosi na podatke o ličnosti koje isključivo obelodanjuje lice na koje se podaci odnose;
 • Obrada je potrebna radi utvrđivanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahteva ili kad god sudovi postupaju u svojom svojstvu;
 • Obrada je potrebna radi poštovanja zakonskih obaveza

Dostavljanje Vaših podataka o ličnosti zahteva se zakonskim ili ugovornim obavezama ili je potrebno kako si se stupilo u ugovor s nama ili kako biste primili naše usluge/proizvode koje ste zahtevali ili ste jednostavno dobrovoljno tako odlučili. 

Nedostavljanje Vaših podataka o ličnosti može dovesti do nepovoljnih aspekata za Vas, npr. nećete moći da primate određene proizvode i usluge. Međutim, osim ukoliko se ne navodi drugačije, nepružanje Vaših podataka o ličnosti ne povlači sa sobom pravne posledice po Vas.

 

4. Koja prava imate i kako možete da ih iskoristite?

Ako ste dali pristanak na određeno prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti, možete opozvati taj pristanak u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Zatim, možete se suprotstaviti korišćenju Vaših podataka o ličnosti za potrebe marketinga bez ikakvih troškova, sem troškova prenosa u skladu s osnovnim tarifama.

Prema merodavnim propisima o zaštiti podataka, imate pravo (i) da tražite uvid u svoje podatke o ličnosti, (ii) da tražite ispravku Vaših podataka o ličnosti, (iii) da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti, (v) da tražite prenosivost podataka, (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti (uključujući i prigovaranje profilisanju) i (vi) da se suprotstavite automatizovanom odlučivanju (uključujući i profilisanje). 

Kako biste iskoristili svoja prava, kontaktirajte nas na način naveden u Odeljku 7 (Kontaktirajte nas) ispod. 

U slučaju prigovora, imate i pravo da uložite žalbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka.

 

5. Kolačići i druge tehnologije praćenja 

Ovaj vebsajt ili aplikacija koristi kolačiće. Za dalje informacije, pročitajte našu Politiku korišćenja kolačića.

 

6. Koliko čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se sve dok je to potrebno kako bismo Vam mogli dostaviti tražene usluge i proizvode. Kad se naš odnos završi, ili ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti ili pak anonimizirati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na primer, za potrebe oporezivanja). Možemo zadržati Vaše detalje za kontakt i interesovanje za naše proizvode ili usluge duži vremenki period ako je Essity-ju dozvoljeno da Vam šalje marketinške materijale. Takođe, merodavno pravo može zahtevati od nas da zadržimo određene Vaše podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon relevantne poreske godine. Možemo zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa ako su Vaši podaci o ličnosti potrebni radi usaglašavanja s drugim merodavnim zakonima ili ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa.

 

7. Dodatne informacije za potrošače u Sjedinjenim Državama

Posetioci, korisnici i drugi koji borave u državi Kalifornija, Virdžinija, Konektikat, Kolorado i Juta („Dopunske države“) takođe podležu našoj Dodatnoj državnoj politici privatnosti, kojoj se može pristupiti ovde

 

8. Ažuriranja naše politike privatnosti:

Možda ćemo morati da ažuriramo našu Politiku privatnosti. Najnovija verzija naše Politike privatnosti je uvek dostupna na našoj veb stranici.

 

9. Kontaktirajte nas

Ako želite da ostvarite svoja prava subjekta podataka ili ako imate bilo kakvih drugih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, pošaljite / pošaljite svoj zahtev na:

 

dataprivacy@essity.com

 

Essiti Aktiebolag (publ), tim za poštovanje i etiku, P.O. Bok 200, SE-101 23 Stokholm, Švedska