Политика за поверителност

(Есити или „ние“ или „на нас“) има сериозно отношение към поверителността. Тази Политика за поверителност описва как Есити, като администратор на данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД“) и на Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения („Регламент за еНеприкосновеност“), събира и обработва личните данни и друга информация на потребителите.

1. Категории лични данни и цели на обработването им

Метаданни

Вие можете да използвате нашия уебсайт или приложение без да представяте каквито и да било лични данни за Вас. В този случай Есити ще събира единствено следните метаданни, които се извеждат от Вашата работа:

Страница, от която се препраща, дата и час на посещение, обем на предадените данни, състояние на предаването на данни, тип уеб браузър, IP адрес, операционна система и интерфейс, език и версия на софтуера на уеб браузъра.

Вашият IP адрес ще бъде използван, за да позволи достъпа Ви до нашата интернет страница или приложение. След като IP-адресът вече не е нужен за тази цел, той ще бъде съкратен чрез премахването на последния октет от него. Метаданните, включително съкратения IP-адрес, ще бъдат използвани за подобрението на качеството и услугите на нашите интернет страница и приложение чрез анализ на поведението на потребителите ни при използването им.

Профил

Ако Вие създадете профил на/в нашата страница или приложение, възможно е от Вас да се иска да предоставите Ваши лични данни като например: име, пощенски адрес, имейл адрес, избрана парола, телефонен номер, детайли за банковата Ви сметка, детайли за кредитната Ви карта, адрес за фактуриране и адрес за доставки, интерес относно определени продукти/услуги (доброволно), искане за получаване на маркетингови имейли (доброволно). Есити обработва тези лични данни с цел да Ви предостави на функционалности на профила, маркетингови материали до позволения от закона обем, както и да анализира Вашите интереси за маркетингови цели.

Поръчки на продукти

Ако поръчате продукт от нашата интернет страница или приложение, Есити събира и обработва следните лични данни за Вас: данни за Вашия профил, вид и количество от продукта, цена на покупката, дата на поръчката, статус на поръчката, данни за върнати продукти, заявки за клиентско обслужване. Есити обработва тези лични данни с цел изпълнение на договорните отношения и на поръчката, предоставяне на услуги във връзка с обслужването на клиенти, спазване на законови задължения, защита, установяването и упражняването на правото на иск, както и маркетинг, съобразен с Вашите нужди.

Томболи

Ако участвате в томбола, Есити събира и обработва следните лични данни за Вас: име, пощенски адрес, имейл адрес, дата на участие, избиране на победител, награда, отговор на загадка. Есити обработва тези лични данни с цел провеждане на томболата, съобщаване на победителя, доставка на наградата до победителя, както и провеждане на събитието и маркетинг.

Здравни данни

Ако поръчате някои продукти, Есити може да събира и обработва също така информация за Вашето здравословно състояние, ако се налага от поръчката за дадения продукт. Здравните данни са чувствителни по смисъла на ОРЗД и Есити предприема всички необходими мерки, за да защити такива чувствителни данни съгласно правните изисквания. При съгласие от Ваша страна, Есити събира и обработва Вашите здравни данни единствено с цел предоставяне на договорното правоотношение и поръчката, предоставяне на услуги във връзка с обслужването на клиенти, изпълнение на законовите задължения, защита, установяване и упражняване на правото на иск, както и маркетинг, съобразен с Вашите нужди.

2. Трети страни

 • Прехвърляне на доставчик на услуги

Есити може да наеме външни доставчици на услуги, които да действат като лица, обработващи данните, и които да предоставят определени услуги на Есити, като доставчици на уебсайт услуги, доставчици на маркетингови услуги или услуги за IT поддръжка. При предоставянето на подобни услуги външните доставчици на услуги е възможно да имат достъп и/или да обработват Вашите лични данни.

Ние изискваме от тези външни доставчици на услуги да внедрят и прилагат мерки за сигурност, за да осигурим неприкосновеността и защитата на Вашите лични данни.

 • Други получатели

Есити е възможно да прехвърли – в съответствие с приложимия закон за защита на данните – лични данни до правоприлагащите органи, правителствени органи, правни съветници, външни консултанти или бизнес партньори. В случай на корпоративно сливане и придобиване, лични данни може да бъдат предоставени на трети страни, участващи в сливането или придобиването.

 • Международни прехвърляния на лични данни

Личните данни, които ние събираме или получаваме за Вас може да бъдат прехвърляни до и обработвани от получатели, които се намират в или извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Сред държавите са тези, изброени на http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, които предоставят достатъчно ниво на защита на данните от гледна точка на европейското законодателство за защита на данни. Други получатели може да се намират в други страни, които не предоставят достатъчно ниво на защита от гледна точка на европейското законодателство за защита на данните. Есити ще предприеме всички необходими мерки, за да осигури защитата на всички прехвърляния на данни извън ЕИП според приложимото законодателство за защита на данни. По отношение на прехвърляния до страни, които не осигуряват адекватното ниво на защита на данните, основаваме прехвърлянето на подходящи гаранции за сигурност като стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия или от надзорен орган, одобрени правила за поведение заедно с обвързващи и приложими ангажименти на получателите, или одобрени механизми за сертифициране заедно с обвързващи и приложими ангажименти на получателите. Вие можете да поискате копие от такива подходящи гаранции за сигурност, като се свържете с нас, както е посочено в Раздел 7 (Свържете се с нас) по-долу.

Данни за здравето:

При поръчка на някои продукти Essity може да събира и обработва информация за здравословното състояние, както се подразбира от поръчката на продукта. Данните за здравословното състояние са чувствителни данни по смисъла на ОРЗД и Essity предприема всички необходими мерки за защита на тези чувствителни данни съгласно законовите изисквания. При наличие на съгласие, Essity събира и обработва данни за здравословното състояние единствено за целите на изпълнение на договорните отношения и поръчката на продукта, предоставяне на услуги за обслужване на клиенти, спазване на законови задължения, защита, установяване и упражняване на правни претенции и адаптиран маркетинг.

3. Правно основание на обработването

Ние може да обработваме Вашите лични данни на следните правни основания:

 • Ако сте дали съгласието си за обработване на Вашите данни за една или повече специфични цели;
 • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;
 • Обработването е необходимо за изпълнение на правно задължениес правно задължение, което се прилага спрямо нас;
 • Обработването е необходимо за защита на Вашите жизненоважни интереси или тези на друго физическо лице;
 • Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • Обработването е нужно за целите на заложените от нас легитимни интереси или на трети страни освен в случаите, когато Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на лични данни, имат преимущество пред нашите заложени интереси, най-вече ако сте дете;
 • Други приложими правни основания за обработването на данни, по-специално разпоредби, изготвени от законодателството на държави-членки.

Ние може да извършваме обработване на чувствителни лични данни на базата на следните правни основания:

 • Вие сте дали Вашето изрично съгласие за обработка на Вашите чувствителни лични данни за една или повече специфични цели;
 • Обработването е необходимо за целите на изпълнението на задължения и упражняването на специфични права на Есити или на субекта на данни в сферата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила;
 • Обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните;
 • Обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции или винаги, когато съдилищата действат в качеството си на правораздаващи органи.

Предоставянето на Вашите лични данни се изисква съгласно законово или договорно задължение или е необходимо, за да сключите договор с нас или за да получите нашите услуги/продукти, по Ваше искане, или доброволно от Вас.

Непредоставянето на Вашите лични данни може да доведе до неудобства за Вас, например да не можете да получите определени продукти или услуги. Въпреки това, освен ако не е предвидено друго, непредоставянето на Вашите лични данни няма да доведе до правни последици за Вас.

4. Какви права имате Вие и как можете да ги упражните?

Ако сте предоставили съгласие относно определено събиране, обработване и използване на Вашите лични данни, Вие можете да оттеглите това съгласие във всеки един момент в бъдеще. Освен това Вие можете да се противопоставите на използването на Вашите лични данни за целите на маркетинга, без това да води до разходи за Вас освен разходите за пренос съгласно основните тарифи.

В съответствие с приложимия закон за защита на данните, Вие имате правото (i) да поискате достъп до Вашите лични данни, (ii) да поискате коригиране на Вашите лични данни, (iii) да поискате заличаване на Вашите лични данни, (iv) да поискате ограничение при обработката на Вашите лични данни, (v) да поискате преносимост на данните, (vi) да възразите срещу обработването на Вашите лични данни (включително възражение за профилиране) и (vii) да възразите срещу автоматизираното взимане на решения.

Във връзка с упражняването на тези данни, моля, свържете се с нас, както е посочено в Раздел 7 (Свържете се с нас) по-долу.

В случай на оплакване, имате също право да подадете жалба пред компетентния надзорен орган, отговарящ за защитата на данни.

5. Бисквитки и проследяващи технологии

Тази интернет страница или приложение използва бисквитки. За повече информация, моля, посетете нашата Политика за бисквитки.

6. Колко дълго можем да съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни ще бъдат запазени толкова, колкото е необходимо за предоставянето на услуги и продукти, поискани от Вас. Щом отношенията между нас приключат, ние или ще изтрием Вашите лични данни, или ще ги анонимизираме, освен ако не са приложими законови изисквания за съхранение (като такива за данъчни цели). Ние може да съхраняваме Вашите детайли за контакти и интереси към нашите продукти или услуги за дълъг период от време, ако Есити има право да Ви изпраща маркетингови материали. Също така, може да бъдем задължени от действащите закони да запазим определени лични данни след приключване на договорните отношения, ако Вашите лични данни са необходими за изпълнението на други приложими закони или ако имаме нужда от Вашите лични данни, за да установим, упражним или защитим съдебен иск само до необходимия обем. Доколкото е възможно, ние ще ограничим обработването на Вашите лични данни за такива ограничени цели след приключването на договорните отношения.

7. Свържете се с нас

Ако искате да упражните правата си на субект на данни или имате други въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля, изпратете/изпратете искането си по електронна поща на адрес:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sweden