Политика за поверителност

Политика за поверителност на Essity

Essity AB и нейните дъщерни дружества и филиали (наричани общо "Essity", "ние" или "нас") се ангажират да уважават вашата информация и се отнасят сериозно към защитата на личните данни. Настоящата Политика за поверителност описва как Essity събира, използва, разкрива, съхранява и обработва по друг начин информацията, която ни предоставяте чрез нашите уебсайтове.

 

1. Категории лични данни и цели на обработването им

Метаданни

Вие можете да използвате нашия уебсайт или приложение без да предоставяне каквито и да било лични данни за Вас. В този случай, Есити ще събира единствено следните метаданни, които се извеждат от Вашата работа:

Страница, от която се препраща, дата и час на посещение, обем на предадените данни, състояние на предаването на данни, тип уеб браузър, IP адрес, операционна система и интерфейс, език и версия на софтуера на уеб браузъра. 

Вашият IP адрес ще бъде използван, за да позволи достъпа Ви до нашата интернет страница или приложение. След като IP-адресът вече не е нужен за тази цел, той ще бъде съкратен чрез премахването на последния октет от него. Метаданните, включително съкратения IP-адрес ще бъдат използвани за подобрението на качеството и услугите на нашите интернет страница и приложение, чрез анализ на поведението на потребителите ни при използването им.

Профил

Ако Вие създадете профил на/в нашата страница или приложение е възможно от Вас да бъде поискано да предоставите Ваши лични данни, като например: име, пощенски адрес, имейл адрес, избрана парола, телефонен номер, детайли за банковата Ви сметка, детайли за кредитната Ви карта, адрес за фактуриране и адрес за доставки, интерес относно определени продукти/услуги (доброволно), искане за получаване на маркетингови имейли (доброволно). Есити обработва тези лични данни с цел да Ви предостави на функционалности на профила, маркетингови материали до позволения от закона обем, както и да анализира Вашите интереси за маркетингови цели.

Поръчки на продукти

Ако поръчате продукт от нашата интернет страница или приложение, Есити събира и обработва следните лични данни за Вас: данни за Вашият профил, вид и количество от продукта, цена на покупката, дата на поръчката, статус на поръчката, данни за връщания на продукти, заявки за клиентско обслужване. Есити обработва тези лични данни с цел изпълнението на договорните отношения и на поръчката, предоставянето на услуги във връзка с обслужването на клиенти, съответствие със законови задължения, защитата, установяването и упражняването на правото на иск, както и маркетинг, съобразен с Вашите нужди.

Томболи

Ако участвате в томбола, Есити събира и обработва следните лични данни за Вас: име, пощенски адрес, имейл адрес, дата на участие, избиране за победител, награда, отговор на загадка. Есити обработва тези лични данни с цел провеждането на томболата, съобщаването на победителя, доставянето на наградата до победителя, провеждането на събитието и маркетинг. 

Здравни данни

При поръчване на някои продукти Essity може да събира и обработва информация за здравословното състояние, както се подразбира от поръчката на продукта. Данните за здравословното състояние са чувствителни данни и Essity предприема всички необходими мерки за защита на тези чувствителни данни, както се изисква по закон. В допълнение към съгласието и когато е приложимо в съответствие с местното законодателство, Essity може да събира и обработва данни за здравословното състояние за целите на изпълнението на договорните отношения и поръчката на продукта, предоставяне на услуги за обслужване на клиенти, спазване на законови задължения, защита, установяване и упражняване на правни претенции и адаптиран маркетинг.

 

2. Трети страни

 • Прехвърляне на доставчик на услуги

Есити може да наеме външни доставчици на услуги, които да действат като лица, обработващи данните, които да предоставят определени услуги на Есити, като доставчици на уебсайт услуги, доставчици на маркетингови услуги или услуги за IT поддръжка. При предоставянето на подобни услуги, външните доставчици на услуги е възможно да имат достъп и/или да обработват Вашите лични данни. 

Ние изискваме тези външни доставчици на услуги да внедрят и прилагат мерки за сигурност, за да осигурим неприкосновеността и защитата на Вашите лични данни.

 • Други получатели

Есити е възможно да прехвърли – в съответствие с приложимия закон за защита на данните – лични данни до правоприлагащите органи, правителствени органи, правни съветници, външни консултанти или бизнес партньори. В случай на корпоративно сливане и придобиване, лични данни може да бъдат предоставени на трети страни, участващи в сливането или придобиването. 

 • Международни прехвърляния на лични данни

Личните данни, които ние събираме или получаваме за Вас може да бъдат прехвърляни до и обработвани от получатели, които се намират в или извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Сред държавите са тези, изброени на http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, които предоставят достатъчно ниво на защита на данните от гледна точка на европейското законодателство за защита на данни. Други получатели може да се намират в други страни, които не предоставят достатъчно ниво на защита от гледна точка на европейското законодателство за защита на данните. Есити ще предприеме всички необходими мерки, за да осигури защитата на всички прехвърляния на данни извън ЕИП според приложимото законодателство за защита на данни. По отношение на прехвърляния до страни, които не осигуряват адекватното ниво на защита на данните, основаваме прехвърлянето на подходящи гаранции за сигурност като стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия или от надзорен орган, одобрени правила за поведение заедно с обвързващи и приложими ангажименти на получателите, или одобрени механизми за сертифициране заедно с обвързващи и приложими ангажименти на получателите. Вие можете да поискате копие от такива подходящи гаранции за сигурност като се свържете с нас, както е посочено в Раздел 7 (Свържете се с нас) по-долу.

 

Данни за здравето: 

Личните данни, които събираме или получаваме за вас, могат да бъдат прехвърляни и обработвани от получатели, включително агенти от същата група компании, които се намират в чужбина, включително в или извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Държавите включват тези, които осигуряват адекватно ниво на защита на данните от гледна точка на европейското законодателство за защита на данните или приложимото местно законодателство. Essity ще предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че предаването на данни извън ЕИП или извън други първоначални територии е адекватно защитено, както се изисква от приложимото законодателство за защита на данните. По отношение на трансфери към държави, които не осигуряват адекватно ниво на защита на данните, ние основаваме трансфера на подходящи гаранции, като например стандартни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия или от надзорен орган, одобрен кодекс за поведение заедно със задължителни и изпълними ангажименти на получателя, други механизми за трансфер на местното законодателство, като например специфични договорни клаузи и задължителни корпоративни правила, или одобрени механизми за сертифициране заедно със задължителни и изпълними ангажименти на получателя. Можете да поискате копие от такива подходящи предпазни мерки, като се свържете с нас, както е посочено в раздел 9 (Свържете се с нас) по-долу..

 

3. Правно основание на обработването

Можем да извършваме обработката на вашите лични данни въз основа на следното правно основание, когато това е приложимо съгласно местното законодателство:

 • Ако сте дали съгласието си за обработване на Вашите данни за една или повече специфични цели;
 • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;
 • Обработването е необходимо за съответствието с правно задължение, което се прилага спрямо нас;
 • Обработването е необходимо за защита на Вашите жизненоважни интереси или тези на друго физическо лице;
 • Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • Обработването е нужно за целите на преследваните от нас легитимни интереси или на трети страни, освен в случаите, когато Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на лични данни имат преимущество пред нашите преследвани интереси, най-вече ако сте дете; 
 • Други приложими правни основания за обработването на данни, по-специално разпоредби изготвени от законодателството на държави-членки.

Можем да извършваме обработката на вашите чувствителни лични данни на следното правно основание, когато това е приложимо съгласно местното законодателство:

 • Вие сте дали Вашето изрично съгласие за обработка на Вашите чувствителни лични данни за една или повече специфични цели;
 • Обработването е необходимо за целите на изпълнението на задължения и упражняването на специфични права на Есити или на субекта на данни в сферата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила;
 • Обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните;
 • Обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции или винаги, когато съдилищата действат в качеството си на правораздаващи органи.
 • Обработката е необходима за спазването на правни задължения.

Предоставянето на Вашите лични данни се изисква съгласно законово или договорно задължение, или е необходимо за сключването на договор с нас или за да получите нашите услуги/продукти, по Ваше искане, или доброволно от Вас. 

Непредоставянето на Вашите лични данни може да доведе до неудобства за Вас, например да не можете да получите определени продукти или услуги. Въпреки това, освен ако не е предвидено друго, непредоставянето на Вашите лични данни няма да доведе до правни последици за Вас.

 • Какви права имате Вие и как можете да ги упражните?

Ако сте предоставили съгласие относно определено събиране, обработване и използване на Вашите лични данни, Вие можете да оттеглите това съгласие във всеки един момент за в бъдеще. Освен това, Вие можете да се противопоставите на използването на Вашите лични данни за целите на маркетинга без това да води до разходи за Вас освен разходите за пренос съгласно основните тарифи. 

В съответствие с приложимия закон за защита на данните, Вие имате правото (i) да поискате достъп до Вашите лични данни, (ii) да поискате коригиране на Вашите лични данни, (iii) да поискате заличаване на Вашите лични данни, (iv) да поискате ограничение на обработването на Вашите лични данни, (v) да поискате преносимост на данните, (vi) да възразите срещу обработването на Вашите лични данни (включително възражение за профилиране) и (vii) да възразите срещу автоматизираното взимане на решения. 

За упражнението на тези права моля свържете се с нас, както е посочено в Раздел 7 (Свържете се с нас) долу.

В случай на оплаквания, Вие също имате правото да подадете жалба пред компетентния надзорен орган, отговарящ за защитата на данни.

 

5.Бисквитки и проследяващи технологии

Тази интернет страница или приложение използва бисквитки. За повече информация моля посетете нашата Политика за бисквитки

 

6. Колко дълго можем да съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни ще бъдат запазени толкова, колкото е необходимо за предоставянето на услуги и продукти, поискани от Вас. Щом отношенията между нас приключат, ние или ще изтрием Вашите лични данни или ще ги анонимизираме, освен ако не са приложими законови изисквания за съхранение (като такива за данъчни цели). Ние може да съхраняваме Вашите детайли за контакти и интереси към нашите продукти или услуги за дълъг период от време ако Есити има право да Ви изпраща маркетингови материали. Също така, може да бъдем задължени от приложимия закон да запазим определени лични данни след приключване на договорните отношения ако Вашите лични данни са необходими за изпълнението на други приложими закони или ако имаме нужда от Вашите лични данни, за да установим, упражним или защитим съдебен иск, само до необходимия обем. Доколкото е възможно ние ще ограничим обработването на Вашите лични данни за такива ограничени цели след приключването на договорните отношения.

 

7. Допълнителна информация за потребителите в Съединените щати

Посетители, потребители и други лица, които живеят в щатите Калифорния, Вирджиния, Кънектикът, Колорадо и Юта ("Допълнителните щати"), също са обект на нашата Политика за поверителност в Допълнителните щати, която може да бъде намерена тук.

 

8. Актуализации на нашата Политика за поверителност:

Възможно е да се наложи да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия на нашата Политика за поверителност е винаги достъпна на нашия уебсайт.

 

9. Свържете се с нас

Ако искате да упражните правата си на субект на данни или имате други въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля изпратете/изпратете искането си по електронна поща на адрес:

dataprivacy@essity.com 

 

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sweden