A Zewa Magyarország Meta oldalán folytatott posztjáték hivatalos játékszabályzata

A Zewa Magyarország Meta oldalán folytatott posztjáték hivatalos játékszabályzata

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE


A “Zewa nyereményjáték” nyereményjáték (a továbbiakban “Játék”) szervezője Essity Hungary Kft.(székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; cégjegyzékszám: 01-09-716945; adószám: 10187502-2- 44; a továbbiakban: „Szervező”) (a továbbiakban: „Szervező”). A Játék lebonyolításában közreműködő ügynökségként eljár a Mediator Group Reklámügynökség (Cím: 1117 Budapest, Dombóvári út 25. I. emelet) (a továbbiakban: „Ügynökség”).

2.RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK


A Játékban az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 8-as pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:
2.1. A Facebook.com vagy az Instagram.com közösségi oldalak regisztrált tagja;
2.2. A felhívásban szereplő feladványra a válaszát szöveges hozzászólás formájában a bejegyzés alá közzéteszi az adott határidő lejárta előtt.
A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja annak jelen Játékszabályzatban megjelölt felhasználási feltételeit.
A Játékos kizárólag saját Facebook vagy Instagram profiljának a felhasználásával vehet részt a játékban. A Szervező a jogosulatlan Facebook- vagy Instagram-profil használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja.
2.3. A játékos kizárólag saját tartalommal vehet részt a játékban.

3.A JÁTÉK IDŐTARTAMA

Facebook nyereményjáték:

2024.07.15. 08:00 - 2024.07.21. 23:59

A nyereményjáték pontos időtartama a közösségi oldalon nyilvánosan közzétett bejegyzésben is megtalálható.

4.NYEREMÉNYEK

A nyeremény tartalma:

  • Zewa Eco Comfort 8 tekercses toalettpapír
  • Zewa Wisch & Weg Extra Lang Design háztartási papírtörlő 2 rétegű 2 tekercs
  • Zewa Softis Natural Soft illatmentes dobozos papír zsebkendő 4 rétegű 80 db
  • Zewa Sensitive nedves toalettpapír 42 db

 

5.1. A FACEBOOK JÁTÉK MENETE


5.1.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik.
Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.1.2. A Játék egy fordulót foglal magába.
5.1.3. A bejegyzésben megfogalmazott kérdésre a választ a képek alatt, szöveges hozzászólás formájában kell a Játékosoknak elküldeni.
5.1.3.1. Egy Játékos csak egy kommenttel vehet részt a játékban.
5.1.3.2. Minden Játékos esetében az időrendben első, nem szerkesztett hozzászólását vesszük figyelembe.
5.1.4. A forduló lezárta után a nyertest a szabályzatban megfogalmazottak betartása alapján, a helyes válaszadók közül a véletlenszerűség elvével sorsoljuk ki egy háromtagú zsűri jelenlétében.
5.1.4.1 A sorsolás a random.org weboldal szolgáltatásának segítségével lesz lebonyolítva.
5.1.4.2. A fordulót lezáró sorsolás időpontja: A forduló végét követő munkanap 12.00.
5.1.4.3. A sorsolás nem nyilvános.
5.1.4.4. A Szervező a sorsoláson a nyeremények nyertesén felül 1 fő tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertes Játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, amennyiben az őt megelőző sorrendben a nyereményre jogosulttá vált személy nem jelentkezik a nyereményért.
A nyeremények sorsolása esetén a nyertes Játékosnak a 6. pontban megjelölt kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül jelentkeznie kell nyereményéért, és nyilatkoznia kell, hogy szándékozik-e átvenni nyereményét a megadott feltételek szerint. Amennyiben ezt nem vállalja, illetve arról a megadott 7 naptári napon belül nem nyilatkozik, abban az esetben, a sorrendben utána sorsolt tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A nyereményről való lemondását írásban a Szervező felé meg kell tennie.
5.1.4.5. A Játékosok nyereményre való jogosultságával kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

 

6.NYEREMÉNY ÁTVÉTELE


6.1. A sorsolást követően a Szervező válasz privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot a nyertessel.
6.1.1. Itt a további teendőkről és a kézbesítési adatokról fognak a Szervezővel egyeztetni.
6.2. A nyeremény kiszállítása és átvétele GLS futárral történik 30 napon belül, a szállítás költségeit a Szervező viseli.
6.3. A nyeremény pénzre nem váltható, és másra át nem ruházható.

7.ADÓZÁS


7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli, az esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja magára.

8.KIZÁRÓ TÉNYEZŐK


8.1. A játékban a Szervezők, a Lebonyolító, illetve annak társasági tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
8.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért.

9.ADATVÉDELEM


9.1. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervezők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik. A játék résztvevői által megosztott képeket és információkat a Szervezők felhasználhatják.
9.2. A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként
· személyes adataikat (név, lakcím, telefonszám) megadják;
· nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza
· részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai az Essity Hungary Kft. adatbázisába kerülnek, amelyek kezelését és feldolgozását a Mediator Group Kft. végzi. Az adatok megadása önkéntes, azok az adat megadója a megfelelő tájékoztatás birtokába adja meg. Az Essity Hungary Kft. ezeket az adatokat kizárólag saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.
Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben (Essity Hungary Kft., 1021 Budapest, Budakeszi út 51. cím), illetve e-mailben a zewainfo@essity.com. A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos).
Amennyiben a helyes választ beküldő játékos bármely okból nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a játékból a Szervező kizárhatja.
A nyeremény átadásának a nyertes játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a szervező és lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A Szervező, illetve a lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapna nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező, illetve a lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A játékban való részvétellel a játékos tudomásul veszi, hogy a játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár.
Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó a Játékos vagy harmadik személy által elszenvedett költségekért, károkért, veszteségekért.
A Játékban résztvevők feltétel nélkül, kifejezetten beleegyeznek abba, hogy személyes adataik a Szervezők adatbázisába kerüljenek a nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremények kiosztása céljából. A Szervezők vállalják, hogy a Játék során tudomásukra jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek nem adják át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszik, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesznek.
9.3. A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebook-kal és Instagram-mal, a Facebook, vagy Instagram semmilyen módon nem támogatja, felügyeli és ellenőrzi azt. A közzétett információ nem jut a Facebook és az Instagram birtokába. Bármilyen kérdés, megjegyzés vagy panasz a Szervezőkhöz továbbítható, és nem a Facebookhoz, vagy az Instagramhoz.

10. A Játékos a Játékban való részvétellel: - feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kíiró és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint annak lezárultáig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az EU-s Adatvédelmi Rendelet (GPDR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.
A pályázók általuk elküldött adataikat a kiíró rendszerezve tárolja kizárólag ama célra, hogy nyertest sorsolhasson. A nyertesek sorsolása után a kiíró a beérkezett adatokat megsemmisíti.
****
A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa, vagy a Játékot visszavonja és törölje.
Budapest, 2020. 01.18.
Essity Hungary Kft.
Szervező