Nyereményjáték szabályzat

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 1.1. Az Essity Hungary Kft., mint az alábbi fogyasztói promóciós Játék (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51., adószám:10187502-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-716945, a továbbiakban: Essity Hungary Kft., vagy Szervező”) kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakó– vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a Szervező által üzemeltetett www.zewa.hu weboldalon, a Szervező által forgalmazott Zewa Eco Comfort termékhez fogyasztói értékelést írnak, az értékelés beküldésére a Szervező által rendszeresített, a szükséges személyes adatokat (felhasználói név, lakóhely település szerint, e-mail cím) is tartalmazó űrlap kötelezően kitöltendő rovatainak a maradéktalan és hibátlan kitöltésével, és az értékelést beküldik a Szervezőnek (a továbbiakban: „Pályázat”). A weboldal felhasználási feltételeinek megfelelően kitöltött értékeléseket a Szervező a honlapon közzéteszi. A hiányos, vagy nem megfelelően kitöltött űrlapok, amelyeknek a közzétételére nem kerül sor a honlapon, érvénytelen Pályázatnak minősülnek és kizárásra kerülnek a Játékból. A Játékos az általa beküldött értékelés honlapon történő közzétételéről, illetőleg annak közzététele esetleges mellőzéséről a weboldalon kap tájékoztatást. 

1.2. A Játékba az értékelés leadásához szükséges űrlapon szereplő rovatok kitöltésével, valamint az űrlapon megjelölt személyes adatok megadásával regisztrálhat a Játékos. Az űrlapon meg kell adni a Játékos felhasználói nevét, e-mail címét, és lakóhelyét kizárólag a település megjelölésével. 

1.3. A Játék időtartama alatt egy Játékos egyszer adhat le Pályázatot (értékelést). 

1.4. A Játékos a játékban való részvételével ráutaló magatartással tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Játékszabályzatot és adatkezelési feltételeket. 

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban „Lebonyolító”) az IO Marketing Agency (székhely: AXA Building, Grote Steenweg 214 bus 9, 2600 Berchem, Belgium).

A játékból ki van zárva a Lebonyolító, és a Szervező valamennyi munkavállalója és kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói – értve ez alatt minden olyan személyt, aki az előzőleg felsorolt cégek részére, bármely jogviszony alapján munkavégzésre irányuló tevékenységet végez –, kapcsolt vállalkozásainak szerződött partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2.1. A Játék 2024. április 22. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2024. május 5. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2024. május 5. napján 23 óra 59 perc 59 másodperc. Azok a Pályázatok is érvényes pályázatnak minősülnek, amelyeket a Játékos a Játék jelen pontban megjelölt időtartama alatt küld be a Szervezőnek, de annak honlapon való közzétételére esetlegesen csak a Játék megjelölt időtartamát követően kerül sor, ebben az esetben is érvényességi feltétel azonban az értékelés közzététele a honlapon. 

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

3.1. Egy Játékos a Játék időtartama alatt csak egy érvényes Pályázatot (értékelést) adhat le. Amennyiben ugyanazon Zewa termékhez kapcsolódóan a Játékos több Pályázatot is lead, úgy a Lebonyolító az első leadott Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon termékhez kapcsolódóan leadott Pályázatot nem fogadja el Pályázatként, és a Játék során további Pályázatként nem is veszi figyelembe. 

3.2. A Játékban csak az érvényes, jelen Játékszabályzatnak megfelelő Pályázatok leadói vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elírás, technikai hiba stb. - nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azokat a Lebonyolító nem veszi figyelembe a Játékban.  Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és/vagy tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok rögzítésre kerülnek. 

Bármilyen módon hamisított, vagy manipulált űrlapok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban részt vevő űrlapok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Lebonyolító egyoldalú döntése az irányadó. 

3.3. A Szervező, és Lebonyolító, és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár. 

3.4. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező, vagy Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételek bármelyikének, úgy az érintett Játékost a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján a Játékból kizárhatja. A Játékból - a Szervező vagy Lebonyolító egyoldalú döntése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen hamis, vagy hamisított űrlappal, vagy adatokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással növeljék. 

A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító, azaz a Játék végeredményét meg nem engedett módon befolyásoló, vagy ezt megkísérlő Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, a Lebonyolítónak és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek, illetve Játékosoknak okoztak. 

3.5. A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázat feltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá egyéb módon jogsértő magatartás esetén a Játékból az ezen tiltott magatartást elkövető személyt, aki ezen magatartások valamelyikét elköveti, tanúsítja, vagy azzal összefüggésbe hozható, indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékos feltöltött Pályázatát töröljék. 

4. NYEREMÉNY, SORSOLÁS

4.1. A Játék ideje alatt (4.1. pont) az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok az alábbi nyereményeket nyerhetik meg. 

Nyeremény: 5 db (öt darab) Zewa ajándékcsomag. Egy ajándékcsomaga következő termékeket tartalmazza: 1 csomag Zewa Sensitive nedves toalettpapír, 1 csomag 8 tekercses Zewa Eco Comfort toalettpapír, 1 csomag Zewa Wisch & Weg Extra Lang Design háztartási papírtörlő 2 rétegű 2 tekercses  és 1 csomag Zewa Softis Natural Soft illatmentes dobozos papír zsebkendő 4 rétegű 80 db. 

A nyeremények sorsolásának az időpontja: 2024. május 10.  
A nyeremények nyertesei a sorsolást követő napokban, illetve legkésőbb a sorsolást követő héten kapnak értesítést írásban, e-mail formájában arról a tényről, hogy nyertek. 

A nyeremények készpénzre, bármilyen egyéb kedvezményre, vagy más nyereményre nem válthatók át. Előre nem látható, Szervező, és Lebonyolító érdekkörén kívül eső események bekövetkezésének esetére Szervező és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljanak fel a nyerteseknek a meghirdetett nyereménnyel azonos értékben azzal, hogy azt a nyertes köteles elfogadni. 

Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően azok felhasználásánál, vagy azok felhasználásával összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülhetnek. Szervező és Lebonyolító kizárólag a jelen Szabályzat szerinti nyeremények átadására vállal kötelezettséget. 

4.2. Sorsolás módja 

A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás alkalmával az addig leadott érvényes értékelések közül választja ki a nyerteseket a Lebonyolító. 

Abban az esetben, amennyiben a nyertesek bármelyike, vagy az előbbi személy Pályázata nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi és alaki feltételek valamelyikének, és így kizárásra kerül, helyette tartaléknyertest sorsol a Lebonyolító. 

5. MEGSZEREZHETŐ NYEREMÉNYEK SZÁMA

A Játékban egy Játékos maximum 1 db (egy darab) Zewa nyereménycsomag megnyerésére jogosult.

6. NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

6.1. A Lebonyolító a 6.1. pontban megjelölt nyeremények nyerteseit a nyertesek jelen Szabályzat szerinti kisorsolását követő napon, illetve héten e-mailben, a Játékos által az űrlapon megadott e-mail címen, vagy más, bizonyítható módon kizárólag a Pályázatban szereplő adatokból kinyert információ szerinti elérhetőségen értesíti a nyereményről, valamint a nyeremény átvételének részleteiről. 

6.2. A Lebonyolító a 6.1. pontban írt nyereményeket a Játék lezártát követő 70 naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által írásban megadott magyarországi címére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, a Lebonyolító a nyeremény kézbesítését másodjára a Játékos költségére vállalja a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére az Express One futárszolgálat vagy a Magyar Posta Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény kézbesítése meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező és Lebonyolító a nyeremény átvételére újabb lehetőséget a második sikertelen kiküldést követően futárszolgálat/Magyar Posta révén nem tud biztosítani. Ezt követően a központi irodában lehetséges a nyereményt átvenni a Játék lezárultát követő 70 napig. Amennyiben a nyertes e határidő végéig sem veszi át nyereményét, úgy az arra való jogosultságát elveszti. 

6.3. A Lebonyolító a nyeremények nyerteseinek nevét a Játék lezárultát követő maximum 70 naptári napig a www.zewa.hu weboldalon közzéteheti. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat leadó Játékosok felhasználói neve és lakóhelye a település megjelölésével jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékba történő jelentkezéssel és a Pályázat leadásával kifejezetten, minden korlátozás nélkül hozzájárul. 

6.4. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amely esetén az azt leadó Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, vagy tévesek, vagy a Pályázatot leadó Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót, és előbbiek Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli. 

6.5. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremények kézbesítésével járó szállítási költséget – a jelen szabályzat 8.2. pontjában foglaltaknak megfelelően, kétszeri alkalommal – a Szervező viseli.

7. ADÓZÁS

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá. Ennek fényében, figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab.) pontjára, a jelen Játék adómentesnek minősül. 

Ugyanakkor a nyeremény esetleges személyes átvételével kapcsolatos költségek díja a nyertes Játékost terhelik.

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a Zewa hírlevélben illetve Nyerj egy Zewa ECO Comfort: hagyj nekünk visszajelzést! - Zewa weboldalon érhetők el. 

A Játékosok a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információkért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, a Kapcsolat weboldalon beküldött emilben írhatnak.

9. ADATVÉDELEM

9.1. Az adatkezelés célja és fogalma A Játékos beleegyezik abba (kifejezett hozzájárulását adja ahhoz), hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező/és a Szervező nevében a Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében a 
• Pályázat érvényessége, 
• Nyertesek azonosítása,  
• Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, 
• Nyeremények feladása/átadása céljából kezelje. 

Az adatkezelés további célja a Játékosok pályázatának azonosítása a sorsolás során. 

Bármely Játékos e-mail címének, valamint az űrlapon megjelölt egyéb adatainak (pl. felhasználói név, cím a település megadásával, stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 
A Játékos abban az esetben vehet részt a Játékban, ha az adatkezeléshez megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amelyet a Pályázat leadásával ráutaló magatartásával, illetőleg a kérdőív aláírásával ad meg. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése. 

9.2. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés a Játékos önkéntes, kifejezett hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a pályázat laadása során, az általa kitöltött kérdőív leadásával és annak aláírásával ad meg. A Játékban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) foglaltaknak, megfelelően, illetve a jelen pont szerinti, és a Szervező honlapján található adatkezelési tájékoztatás alapján. 
A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után. 
A jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Szervező és Lebonyolító különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

9.3. Az adatkezelésre jogosult személyek és az adatok megismerésére jogosult személyek köre 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő és az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi Adatfeldolgozók végzik. 

Adatkezelésre jogosult a Szervező. Adatfeldolgozásra jogosult a Lebonyolító és annak informatikai partnere, és a megbízott, nyereményt kézbesítő futárcég, továbbá egyes esetekben a Magyar Posta/postai szolgáltató. Az adatok megismerésére a Szervezőnek, a Lebonyolítónak, és a nyereményt kézbesítő futárcég, egyes esetekben a Magyar Postának a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak. 

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen szabályzatban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül: 

9.4. Adatkezelő: Az Essity Hungary Kft., mint az alábbi fogyasztói promóciós Játék (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51., adószám: 10187502-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-716945, a továbbiakban: Essity Hungary Kft., vagy Szervező”). Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából jelen szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében a következő Adatfeldolgozók végzik: Lebonyolító (Luon Marketing Agency), valamint a megbízott nyereménykézbesítő futárcég (Express One Kft.) és (Magyar Posta Zrt.) 

Adatfeldolgozó: a Lebonyolító (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”), Az Adatfeldolgozó Belgiumban szabályszerűen bejegyzett gazdasági társaság. 

9.5. Adatfeldolgozó által kezelt adatok köre 

 

Név (felhasználói név) 

pályázat leadása + azonosítás + nyertes kihirdetése 

E-mail cím 

pályázat leadása, kapcsolattartás 

Lakcím 

kapcsolattartás, nyeremény kézbesítése 

 

9.6. Adatkezelő által kezelt adatok köre 

 

Név (felhasználói név) 

pályázat leadása + azonosítás + nyertes kihirdetése 

E-mail cím 

pályázat leadása, kapcsolattartás 

Lakcím 

kapcsolattartás, nyeremény kézbesítése 

 

9.7. Az adatkezelés és feldolgozás elvei és módja 

9.7.1. Az Adatfeldolgozó a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően az Adatkezelő nevében kezeli.

9.7.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Játékos hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályok teljes körű betartása mellett, kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

9.7.3. Az Adatfeldolgozó a Személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Játékost tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

9.7.4. Adatfeldolgozó a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

9.7.5. Az Adatfeldolgozó az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Szabályzatban hivatkozott – esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. 
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Játékos beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 
Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében bizonyos, jogszabályok által nem tiltott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – a törvény által erre feljogosított harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Játékos elérhető Személyes adatait. 

9.7.6. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Játékost, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

9.7.7. Az Adatfeldolgozók gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít. 

9.8. Az adatkezelés időtartama 

9.8.1. A Pályázat leadása során megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb a (valamennyi) nyeremény átadásáig tart. 

9.8.2. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén, vagy a Játékos által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni. 

10.9. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok 

10.9.1. A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a … e-mail címre küldött, vagy a Szervező székhelyére postai úton megküldött levelében. 
A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek.  
A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik személyes adataik helyesbítését is. 

10.9.2. Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben az … e-mail címen, vagy postai levél útján a Szervező székhelycímén. Adatkezelő és Adatfeldolgozók a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről és törlik a Játékost a nyilvántartásukból. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik. 
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi. 

10.9.3. A Játékos Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az … e-mail címeken tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Játékos egyértelműen beazonosítható.  
Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Játékos pályázati regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Játékost más módon is beazonosítsa. 
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Játékosnak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatainak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Játékos adatait. 

10.9.4. A Játékos kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Játékos kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatóak helyre. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Játékos vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Játékos vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

10.9.5. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Játékos továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Játékos igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

10.9.6. A Játékos tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Az Adatkezelő a Játékos tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek. 

10.10. Adatfeldolgozás 

10.10.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. 

10.10.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. 

10.10.3. Az Adatkezelő jogosult ellenőrizni az Adatfeldolgozók munkáját. 

11.10.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. 

10.11. Külső szolgáltatók 

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz vagy vehet igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. 

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Játékos által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. 

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Játékosokat. 

10.12. Adattovábbítási lehetőség 

Jelen játékban beküldött Pályázatokkal kapcsolatban nincs adattovábbítás. 

10.13. Egyéb rendelkezések 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyen az adatbiztonság követelményének. 
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, és a szerződés teljesítésében részt vevő Adatfeldolgozók a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben; azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adják át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. 
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 
• nyertesség esetén nevüket a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a nyereményjáték weboldalán. 
• részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését minden változtatás és eltérés nélkül. 

10.14. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsa. 

10.15. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban 

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – a GDPR 77-79. cikkei, tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az Adatkezelő csak a GDPR és az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabályok mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az Adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az Adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők munkatársaink is az info.hu@zewa.net e-mail címen. 
A Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-12/c.;telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat. 

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Játékos adatainak megváltozásáért, technikai problémákért, a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervezőt/Lebonyolítót, illetve a Játékban résztvevő partnereiket semmilyen felelősség nem terheli, azt kifejezetten kizárják. 

Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért. 

Amennyiben a Nyertes a Lebonyolító által futárszolgálattal megküldött nyereményt a jelen szabályzatban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti. 

Szervező/ Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt egyéb módon sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, úgy a Játékost azonnali hatállyal egyoldalú döntése alapján kizárja a Játékból. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a jelen Szabályzat szerint szabályozott adatkörben a nyeremény átadása előtt kérelmezi. 

A Lebonyolító a nyertes Játékosok névsorát a www.zewa.hu weboldalon nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg, valamint lakóhelye a település megjelölésével. 

Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. 

A Szervező/ Lebonyolító bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítani, ideértve a Játék megszüntetését is, azzal a feltétellel, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén is. A módosítás tényéről Szervező/Lebonyolító a Játékosokat a honlapján keresztül tájékoztatja. 

Jelen Játékszabályzatra a magyar és uniós jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 

Budapest, 2024. április 23. 

 
ESSITY HUNGARY Kft.