TESCO fogyasztói játék hivatalos szabályzata

TESCO fogyasztói játék hivatalos szabályzata

(a továbbiakban „Játékszabályzat/Szabályzat”)

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

1.1. Az Essity Hungary Kft., mint az alábbi termékvásárláshoz kötött fogyasztói promóciós  Játék (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51., adószám:10187502-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-716945, a továbbiakban: Essity  Hungary Kft., vagy Szervező”) kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag  azon 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakó– vagy tartózkodási  hellyel rendelkező, a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes  személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt, akik a Játékban részt vevő 

üzletekben, azaz bármely magyarországi TESCO kereskedelmi üzletben, az 1.3.  pontban felsorolt kereskedelmi üzletekben, vagy a TESCO online shopjában: a https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/ oldalon, legalább 1 (egy) csomag a 4. pontban  megjelölt, jelen Játékszabályzat I. sz. melléklete által tartalmazott, a Játékban részt vevő  Zewa háztartási papírtörlő terméket vásárolnak, a Játék 5.1. pontban rögzített időtartama  alatt, és regisztrálják az 1.6. pont szerinti személyes adataikat a https://www.zewa.hu/tescojatek oldalon, valamint a vásárlást igazoló blokkon szereplő  AP kódot, vagy számla kiállítása esetén a számlaszámot (ideértve az online vásárlás  esetén az e-mailben kapott számla számát is) a vásárlás időpontjával (év, hónap, nap,  óra, perc),feltöltik a fenti weboldalon található Kódfeltöltés menüpontban (a továbbiakban  együtt: „Pályázat”). A vásárlást igazoló blokkon/számlán egyértelműen, a pénztárgép  általi megnevezés alapján beazonosíthatónak kell lennie, hogy melyik tétel/mely tételek  a Játékban részt vevő, megvásárolt Zewa háztartási törlő termékek. A termék  azonosítására nem alkalmas blokk elküldése (pl. más megnevezés szerepel a blokkon: terméknév helyett) érvénytelen Pályázatnak minősül és kizárásra kerül a Játékból. Figyelem: a Pályázat csak a jelen pontban meghatározott valamennyi adat maradéktalan  és helyes megadása esetén érvényes!  

1.2. Az AP kód a pénztárgép egyedi azonosítószáma, amely az AP betűkkel kezdődik. Az  utána feltüntetett 9 karakter maga az egyedi azonosító (minta számsor: APA03100011).  Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban  megtalálható. Jelen kód mintaként került megadásra, ezt kérjük ne töltse fel. 

1.3. TESCO-Global Zrt.-hez tartozó kereskedelmi egységek: valamennyi magyarországi  TESCO áruház. 

1.4. TESCO online vásárlás vagy bolti számlás vásárlás esetén a fenti 1.1-es pontban  rögzített adatok mellett az AP kód helyett az e-mailben kapott számlaszámot kérjük  megadni (minta számsor: 13237-70625). 

1.5. Amennyiben a megvásárolt termékek esetében árucsere lép fel, úgy kizárólag az 1.1-es  pontban megadott darabszámban és az eredeti blokk AP kódjának feltüntetésével áll  módunkban elfogadni érvényesnek a Pályázatot. A csere blokk új Pályázatként nem  fogadható el. 

1.6. A Játékba a https://www.zewa.hu/tescojatek oldalon az 1.1. pontban felsorolt adatok  megadásával regisztrálhat a Játékos. Az oldalon meg kell adni a fenti adatokon kívül a  Játékos e-mail címét, vezeték- és keresztnevét és telefonszámát. A Játékban nincsen  külön regisztrációs fiók, a Játékos minden pályázatot külön tölt fel.

1.7. A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is tölthet fel Pályázatot, azonban egy  vásárlást igazoló bizonylat adatait csak egyszer lehet érvényesen feltölteni. Ha valaki  több Pályázatot kíván feltölteni, minden Pályázathoz külön, önálló blokkon dokumentált,  az 1.1. pontban rögzített feltételeknek megfelelő önálló vásárlás szükséges. Amennyiben  azonos AP kód, vagy számlaszám, dátum és idő adatok két külön vásárlást takarnak, a  rendszer azt egy vásárlásként kezeli, a második kódot ismételtnek veszi. Ezért  amennyiben kettő, vagy több különálló vásárlással venne részt a Játékos a Játékban,  javasolt a több, különálló vásárlást vásárlásonként több mint egy perc elteltével  elvégezni. Amennyiben egy blokkon több, a Pályázatban részt vevő, termék szerepel, az  egy Pályázatnak minősül, függetlenül attól, hogy hány darab termék szerepel rajta és  attól is független, hogy az akár az alap darabszám egész számú többszöröse lenne. 

1.8. A Játékosnak az 1.1. pont szerinti regisztrációja során kifejezetten, feltétel nélkül  tudomásul kell vennie és el kell fogadnia a megfelelő jelölőnégyzet (checkbox)  bejelölésével jelen Játék Szabályzatát és adatkezelési feltételeit minden rendelkezésre  kiterjedően. 

2. A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a vásárlást igazoló  eredeti blokkot/számlát vagy az online vásárlás esetén az e-mailben kapott számlát a  Játék lezárultát követő 45 naptári napig sértetlenül és azon minden adatát jól olvasható  módon megőrizze, és azt, amennyiben nyertessé válik, a jelen Játékszabályzat 6.3. pontja szerint a Lebonyolító számára eredetiben rendelkezésre bocsássa. 

3. A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban „Lebonyolító”) a Maxxon Reklám Kft.  (székhely: 2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68., cégjegyzékszám: 13-09-158089,  adószám: 24064442-2-13). 
A játékból ki van zárva a Maxxon Reklám Kft., az Essity Hungary Kft. valamennyi  munkavállalója és kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói – értve ez alatt minden olyan  személyt, aki az előzőleg felsorolt cégek részére, bármely jogviszony alapján  munkavégzésre irányuló tevékenységet végez –, kapcsolt vállalkozásainak szerződött  partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában  meghatározott közeli hozzátartozói. 

4. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK 

A Játékban bármely magyarországi TESCO kereskedelmi üzletben (lásd az 1.3. pontban  felsoroltakat) vagy a TESCO online shopjában (lásd 1.1. pont szerint) forgalmazott, 2021.  július 01. – 2021. augusztus 29. között vásárolt Zewa háztartási papírtörlő termékek vesznek részt, amelyekből a Játékosoknak a Játékban történő részvételhez egy vásárlás  alkalmával, egyidejűleg legalább 1 (egy) darabot szükséges vásárolniuk. A részt vevő termékek teljes listáját jelen Játékszabályzat I. sz. melléklete tartalmazza. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a gyűjtőcsomagolásban forgalmazott, több terméket  tartalmazó kiszerelések a játék szempontjából 1 db (egy darab) terméknek  minősülnek. 

5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

5.1. A Játék 2021. július 01. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2021. augusztus 29. napján  23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2021. augusztus  29. napján 23 óra 59 perc 59 másodperc. A vásárlásokat ezen időszak alatt a részt vevő üzletek nyitvatartási idejében lehet megtenni. Az egyes üzletek nyitvatartási ideje eltérő.  

5.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározott valamennyi  nyeremény kisorsolásra kerül a Pályázatot eredményesen benyújtó Játékosok között. 

6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

6.1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt bármennyi Pályázatot feltölteni a megadott  felületen. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a  Lebonyolító az első feltöltött Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Pályázatot  tartalmazó feltöltéseket a weboldal nem fogadja el Pályázatként, és a Játék során további  Pályázatként nem is veszi figyelembe. A Játékban kizárólag a 2021. július 01. és 2021.  augusztus 29. között megvásárolt és promócióban részt vevő termékek 1.1. pontban rögzített feltételeknek megfelelő blokkjával vagy számlájával vagy az online rendelés  esetén e-mailben kapott számlával lehet pályázni.  

6.2. A Játékban csak az érvényes, jelen Játékszabályzatnak megfelelő Pályázatok beküldői  vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár  szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba stb. - nem valós adatokat  tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azokat a Lebonyolító nem veszi figyelembe a  Játékban. 

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és/vagy tartalmi  előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes  Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A kis- és nagybetűk között a rendszer  nem tesz különbséget. Egy vásárlást igazoló bizonylatot érvényes Pályázatként egy  Játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Pályázat csak egyszer tölthető fel. Egy  Pályázatot a Lebonyolító csak egy alkalommal fogad el érvényes Pályázatnak.  

6.3. A Játékos köteles a Pályázatként beküldött eredeti blokkot vagy számlát, illetve online  vásárlás esetén az e-mailben kapott számlát sértetlenül és olvasható módon megőrizni.  Amennyiben a Játékos Pályázata nyertessé válik, a Lebonyolító erről e-mailben értesíti.  A Játékos köteles az eredeti bizonylatot az értesítést követő 10 munkanapon belül postai  úton megküldeni a Lebonyolító részére vagy a blokk/számla jól olvasható fotóját, illetve  online értékesítés esetén az elektronikus úton (pl. pdf formátumban) megkapott számlát  e-mailben a Lebonyolító jatekertesito@maxxonreklam.hu e-mail címére megküldeni. Postai beküldés esetén a beküldési cím a következő: Maxxon Reklám Kft., 2120  Dunakeszi, Pf. 125. A borítékon a Zewa Tesco játék jeligét is kérjük feltüntetni. 

Amennyiben a Játékos Pályázata nyertessé válik, a nyeremény átvételének feltétele az  adott nyeremény átvételére feljogosító, Pályázatként beküldött eredeti blokk/számla  postai úton való beküldése vagy jól olvasható fotójának, illetve online vásárlás esetén az  elektronikus úton megküldött számlának email útján való eljuttatása a Lebonyolító  részére.  

A nyertes eredeti blokk vagy számla postai feladásának igazolhatósága és a küldemény  nyomonkövethetősége érdekében a Szervező javasolja, hogy a nyertes azt  tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára és beküldés előtt készítsen  fénymásolatot vagy fotót a beküldött vásárlási bizonylatról annak érdekében, hogy ha az  bármely okból nem érkezne meg a Lebonyolítóhoz, úgy igazolni tudja, hogy azzal  rendelkezett. A postai kézbesítés elmaradásából vagy hiányosságából eredő károkért  sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem tud felelősséget vállalni.  

A nyertes blokk/számla vagy emailben kapott számla Lebonyolítóhoz való fentiek szerinti  eljuttatásáról a Játékos köteles saját költségén gondoskodni.  

A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy csak eredeti blokkot/számlát vagy online  vásárláshoz tartozó számlát fogad el! Amennyiben a blokk/számla vagy az online  rendeléshez tartozó számla nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, annak tartalma  nem egyezik meg a blokkot/számlát kibocsátó áruház kasszaprogramjában szereplő  blokkmásolat/számlamásolat tartalmával teljes egészében, és ezáltal a Játékban történő  részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható (pl. AP kód, számlaszám  vásárlás időpontja stb.), vagy az nem valós, a Lebonyolító jogosult a Játékos Pályázatát  a Játékból utólag is kizárni. 

Bármilyen módon hamisított, vagy manipulált blokkok, számlák és rendelés  számok/azonosítók érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban részt vevő blokkok, számlák érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem  szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Lebonyolító  egyoldalú döntése az irányadó. A Lebonyolító a blokkok/számlák tulajdonjogával  kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy a  blokk/számla tulajdonosa a jelen Szabályzat szerint az, aki az eredeti blokkot/számlát  vagy online számlát Pályázatként beküldte és azt a Játékszabályzat szerint a Lebonyolító  rendelkezésére tudja bocsátani. 

6.4. A Szervező, és Lebonyolító, és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb  gondossággal járnak el a rendszer működtetése, és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása  terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai,  adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely  jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a  Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma,  teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló  technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a  Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan)  kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati  torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.  

A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget  és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár. 

6.5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező, vagy  Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos  bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételek bármelyikének,  úgy az érintett Játékost a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján a Játékból kizárhatja. A  Játékból - a Szervező vagy Lebonyolító egyoldalú döntése alapján - kizárásra  kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes  személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy  hamis, vagy hamisított blokkal/számlával, vagy e-mailben kapott számlával vesznek  részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő  magatartással növeljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és  egyéb játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket, és egy név alatt több  személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a  tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá  azok is, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított  blokkal/számlával vagy emailben kapott számlaszámmal nyújtanak be Pályázatot és vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési  esélyeiket.  

A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen  magatartást tanúsító, azaz a Játék végeredményét meg nem engedett módon  befolyásoló, vagy ezt megkísérlő Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt,  amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, a Lebonyolítónak és/vagy a  Játékban közreműködő partnereknek, illetve Játékosoknak okoztak. 

6.6. A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot,  hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázat feltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy  ezek gyanúja, továbbá a https://www.zewa.hu/tescojatek oldal rendszerébe történő  bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet, vagy erre irányuló  magatartás, továbbá egyéb módon jogsértő magatartás esetén a Játékból az ezen tiltott  magatartást elkövető személyt, aki ezen magatartások valamelyikét elköveti, tanúsítja,  vagy azzal összefüggésbe hozható, indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben  töröljék. 

6.7. A Pályázatokat csak a https://www.zewa.hu/tescojatek oldalán keresztül lehet  érvényesen feltölteni. 

7. NYEREMÉNY, SORSOLÁS 

7.1. A Játék ideje alatt (5.1. pont) az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok az alábbi  nyereményeket nyerhetik meg. 

Főnyeremény: 1 db (egy darab) Kenwood KVC8300S Chef Titanium robotgép, ezüst  (395284) 

Heti nyeremény: hetente 1 db (egy darab), a Játék időtartama alatt összesen 9 db  (kilenc darab) De’Longhi Multifry olaj nélküli sütő. 

Napi nyeremény: naponta 1 db (egy darab) a játék időtartama alatt összesen: 60 db  (hatvan darab) bruttó 5000 Ft (ötezer forint) értékű Zewa ajándékcsomag. 

 A nyeremények részletes leírását a II.sz. melléklet tartalmazza. 

A napi és heti nyeremények előzetesen, a Játék kezdetét megelőzően kisorsolt  véletlenszerű időpontokhoz kötöttek (lásd 7.2. pont), így azok nem változtathatók. A napi és heti nyeremények nyertesei a sorsolást követő napon, illetve legkésőbb a sorsolást  követő héten kapnak értesítést írásban, e-mail formájában arról a tényről, hogy nyertek. 

A Főnyeremény kisorsolására valamennyi érvényes Pályázatot benyújtó Játékos között  kerül sor a 7.2. pontban foglaltak szerint. 

A nyeremények készpénzre, bármilyen egyéb kedvezményre, vagy más nyereményre nem válthatók át. Előre nem látható, Szervező, és Lebonyolító érdekkörén kívül eső  események bekövetkezésének esetére Szervező és Lebonyolító fenntartják a jogot,  hogy alternatív nyereményt ajánljanak fel a nyerteseknek a meghirdetett nyereménnyel  azonos értékben azzal, hogy azt a nyertes köteles elfogadni. 

Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a  nyeremények átadását követően azok felhasználásánál, vagy azok felhasználásával  összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülhetnek. Szervező és  Lebonyolító kizárólag a jelen Szabályzat szerinti nyeremények átadására vállal  kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremények minőségéért és az azokhoz  kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt biztosítót terheli felelősség, amelyet a  Szervező vagy a Lebonyolító a nyertes Játékosnak megnevez. 

7.2. Sorsolás módja 

A napi és heti nyerő időpontok sorsolására 2021. június 15-én 09.15 órakor Közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Kuti Szilvia Közjegyző Irodájában, a  1052 Budapest, Szervita tér 5. 1/1. címen. A sorsolás nem nyilvános. A kisorsolt 60 db  (hatvan darab) napi és 9 db (kilenc darab) heti időpont a Közjegyző által hitelesített  okiraton kerül átadásra a Lebonyolítónak megismerés céljából. 

Hetek időtartama: 

hét: 2021. július 01. – július 04. 23:59:59 -ig 
hét: 2021. július 05. - július 11. 23:59:59 -ig
hét: 2021. július 12. - július 18. 23:59:59 -ig 
hét: 2021. július 19. - július 25. 23:59:59 -ig 
hét: 2021. július 26.- augusztus 01. 23:59:59-ig 
hét: 2021. augusztus 02. - augusztus 08. 23:59:59-ig 
hét: 2021. augusztus 09. - augusztus 15. 23:59:59-ig 
hét: 2021. augusztus 16. - augusztus 22. 23:59:59-ig 
hét: 2021. augusztus 23. - augusztus 29. 23:59:59-ig 

A sorsoláson nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra (nap, óra, perc) a véletlenszerűség  elvének megfelelően. A Játék folyamán, aki a nyerő percekben, vagy utána elsőként küld  be érvényes Pályázatot, nyereményben (7.1.) részesül az adott napon nyertesként. 

A Lebonyolító a sorsoláson minden nyeremény esetében egy időpontot sorsol. Az előre  sorsolt időpontok a Játékosok részére titkosak. 

Abban az esetben, amennyiben a napi vagy heti nyeremények nyerteseinek bármelyike,  vagy az előbbi személy Pályázata nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi és  alaki feltételek valamelyikének, és így kizárásra kerül, illetve ha a vásárlást igazoló  eredeti blokkot/számlát, vagy online értékesítés esetén az elektronikus úton (pl. pdf  formátumban) megkapott számlát nem küldi meg a Lebonyolító általi bekéréstől  számított 10 munkanapon belül a Lebonyolító e-mail címére/címére (2120 Dunakeszi, Pf.125.), helyette tartaléknyertesként az időben közvetlenül utána beérkezett, és azonos  típusú (napi vagy heti) nyereményt a játékban még nem nyert érvényes Pályázat  beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz a jelen  Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek. A Főnyeremény, vagyis az 1 db  (egy darab) Kenwood Chef Titanium robotgép kisorsolására 2021. augusztus 31- én, 10.00 órakor Közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Kuti  Szilvia Közjegyző irodájában a 1052 Budapest, Szervita tér 5. 1/1. címen. A sorsoláson  az összes beküldött érvényes Pályázat részt vesz. A Főnyeremény nyertese és a  kisorsolásra kerülő 3 tartaléknyertes neve a Közjegyző által hitelesített okiraton kerül  átadásra a Lebonyolító részére. 

Abban az esetben, amennyiben a fődíj nyertese nem felel meg a jelen  Szabályzatban írt személyi és alaki feltételek valamelyikének, s így kizárásra  kerül, vagy a sorsolástól számított 10 napon túl nem elérhető, továbbá ha a  vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát, vagyaz elektronikus úton (pl. pdf formátumban) megkapott számlát nem küldi meg a Lebonyolító általi bekéréstől  számított 10 munkanapon belül a Lebonyolító (2120 Dunakeszi, Pf. 125.) címére,  helyette az első tartaléknyertes kerül értesítésre, majd azt követően, amennyiben  az első tartaléknyertes sem teljesíti a szükséges feltételeket, sorrendben a  további tartaléknyertesek. 

7.3. Egy adott naptári napon érvényesen beküldött Pályázattal kizárólag az adott naptári  napra előre kisorsolt – napi/heti– nyerő időponthoz tartozó nyereményt lehet megnyerni, de a Játékosok egy napon belül jogosultak több Pályázatot is feltölteni. 

Amennyiben a Játékos további napokon is részt kíván venni a Játékban, úgy a  Játék időtartama alatt további Pályázatot szükséges beküldenie egy másik  naptári napon. 

Egy adott naptári napon történő vásárlást a Játékos későbbi napon is feltölthet.

8. MEGSZEREZHETŐ NYEREMÉNYEK SZÁMA 

A Játékban egy Játékos maximum 1 db (egy darab) napi és 1 db (egy darab) heti  nyeremény megnyerésére jogosult, míg a Főnyereményre minden kódfeltöltőnek esélye  van az általa megnyert napi vagy heti nyereménytől függetlenül. 

9. NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 

9.1. A Lebonyolító a 7.1. pontban megjelölt nyeremények nyerteseit a Játékosok jelen  Szabályzat szerinti kiválasztását követő napon, illetve héten e-mailben, a Játékos által a  regisztráció során megadott e-mail címen, vagy más, bizonyítható módon kizárólag a  Pályázatban szereplő adatokból kinyert információ szerinti elérhetőségen értesíti a  nyereményről, valamint a nyeremények átvételének részleteiről. 

9.2. A Lebonyolító a 7.1. pontban írt nyereményeket a Játék lezártát követő 70 naptári napon  belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által  írásban megadott magyarországi címére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet  sikertelen, a Lebonyolító a nyeremény kézbesítését másodjára a Játékos költségére  vállalja a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak  érdekében, hogy a nyeremény átvételére az Express One futárszolgálat vagy a Magyar  Posta Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen  együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem  értékelhető. A Szervező és Lebonyolító a nyeremény átvételére újabb lehetőséget a  második sikertelen kiküldést követően futárszolgálat/Magyar Posta révén nem tud  biztosítani. Ezt követően a központi irodában lehetséges a nyereményt átvenni a Játék lezárultát követő 70 napig: Maxxon Reklám Kft. 2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68. 

Amennyiben a nyertes e határidő végéig sem veszi át nyereményét, úgy az arra való  jogosultságát elveszti. A díjak átadásának részleteit a II. számú melléklet tartalmazza. 

9.3. A Lebonyolító a nyeremények nyerteseinek nevét a Játék lezárultát követő maximum 70  naptári napig a https://www.zewa.hu/tescojatek weboldalon közzéteszi. A  nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakóhelye (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a  Játékba történő jelentkezéssel és a Pályázat feltöltésével kifejezetten, minden korlátozás  nélkül hozzájárul. 

9.4. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amely esetén az azt beküldő Játékos  részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán  feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, vagy tévesek, vagy a Pályázatot  beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi  feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót,  és előbbiek Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli. 

9.5. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás,  címelírás stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve  a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért Szervező és Lebonyolító semmilyen  felelősséget nem vállal. A nyeremények kézbesítésével járó szállítási költséget – a jelen  szabályzat 9.2. pontjában foglaltaknak megfelelően, kétszeri alkalommal – a Szervező  viseli. 

10. ADÓZÁS 

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték távközlési eszközök  útján szervezett promóciós játéknak minősül, mely nem tartozik a szerencsejáték  szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá. Ennek fényében, figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1.  számú mellékletének 8.14. ab.) pontjára, a jelen Játék adómentesnek minősül. 

Ugyanakkor az eredeti blokkok/számlák postai beküldésének költségei és a nyeremény  esetleges személyes átvételével kapcsolatos költségek (ideértve a kétszeri sikertelen  kézbesítés esetén felmerülő utazási költségeket is) díja a nyertes Játékost terhelik. 

11. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 

A Játékról részletes információk a https://www.zewa.hu/tescojatek weboldalon érhetők  el. A Játékról nem teljes körű információk érhetőek el a részt vevő boltokban elhelyezett  reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül. 

A Játékosok a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információkért,  ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, a jatekertesito@maxxonreklam.hu vagy az ugyfelszolgalat@maxxonreklam.hu e-mail címre írhatnak. 

12. ADATVÉDELEM 

12.1. Az adatkezelés célja és fogalma 

A Játékos beleegyezik abba (kifejezett hozzájárulását adja ahhoz), hogy a jelen  Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a  Szervező/és a Szervező nevében a Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében a

  • Pályázat érvényessége,
  • Nyertesek azonosítása, 
  • Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
  • Nyeremények feladása/átadása céljából kezelje.  

Az adatkezelés további célja a Játékosok pályázatának azonosítása a sorsolás során.  

Bármely Játékos e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott egyéb adatainak (pl. név, cím, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért,  hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 

A Játékos abban az esetben vehet részt a Játékban, ha az adatkezeléshez megadja a  kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit a Pályázat regisztrációs  folyamata során egy ún. checkbox, azaz jelölőnégyzet kipipálásával tehet meg. 

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt  belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Játékost terheli, aki az  e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett  bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok  gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása,  felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb  módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy  összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése. 

12.2. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés a Játékos önkéntes, kifejezett hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a  pályázati regisztráció során, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ad meg. A  Játékban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679.  Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) foglaltaknak, megfelelően, illetve a jelen pont szerinti, és a Szervező honlapján található adatkezelési  tájékoztatás alapján. 

A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves,  továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után. A jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Szervező és Lebonyolító különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács  2016/679 Rendeletében, az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető  feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

12.3. Az adatkezelésre jogosult személyek és az adatok megismerésére jogosult  személyek köre  

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő és az Adatkezelő nevében az  Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az  Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi Adatfeldolgozók végzik. 

Adatkezelésre jogosult a Szervező. Adatfeldolgozásra jogosult a Lebonyolító és annak  informatikai partnere, a Közjegyző és a megbízott, nyereményt kézbesítő futárcég,  továbbá egyes esetekben a Magyar Posta/postai szolgáltató. Az adatok megismerésére  a Szervezőnek, a Lebonyolítónak, a Közjegyzőnek és a nyereményt kézbesítő futárcég,  egyes esetekben a Magyar Postának a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói  jogosultak. 

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen szabályzatban hivatkozott Szolgáltatások esetében  Adatkezelőnek minősül:  

12.4. Adatkezelő: Az Essity Hungary Kft., mint az alábbi termékvásárláshoz kötött fogyasztói  promóciós Játék (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51., adószám: 10187502-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-716945, a  továbbiakban: Essity Hungary Kft., vagy Szervező”). Az adatok feldolgozását a  Szervező megbízásából jelen szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében a  következő Adatfeldolgozók végzik: Lebonyolító (Maxxon Reklám Kft.), Közjegyző (Dr.  Kuti Szilvia), valamint a megbízott nyereménykézbesítő futárcég (Express One Kft.) és  (Magyar Posta Zrt.) 

Adatfeldolgozó: a Maxxon Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi,  Széchenyi utca 68.; cégjegyzékszáma: 13-09-158089; adószáma: 24064442-2-13; a  továbbiakban: „Adatfeldolgozó1”), valamint a Luon (AXA Building, Grote Steenweg 214  bus 9, 2600 Berchem) továbbiakban: „Adatfeldolgozó2”), a továbbiakban együttesen:  „Adatfeldolgozók“.  

Adatfeldolgozó1: a Játék Lebonyolítója a honlapok üzemeltetője, amely elsődlegesen  tartalom szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a  honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat. A Maxxon Reklám Kft. adatkezelési  tájékoztatója elérhető a http://www.maxxonreklam.hu/adatvedelem/ weboldalon. 

Adatfeldolgozó2: a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen  informatikai szolgáltatásokat biztosít. Az Adatfeldolgozó2 által végzett adatfeldolgozói  tevékenységre a társaság saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések  irányadók.

12.5. Adatfeldolgozó által kezelt adatok köre 

Név (vezeték- és  keresztnév)

pályázat beküldése/regisztráció + azonosítás + nyertes  kihirdetése

E-mail cím 

pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás

Lakcím 

pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás +  nyertes kihirdetése

Telefonszám 

pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás

IP cím 

AP kód

azonosítás 

pályázat beküldése/regisztráció

Megbízott sorsolást tanúsító Közjegyző Dr. Kuti Szilvia (1052 Bp. Szervita tér 5. 1/1.,  adószám: 27127751-1-41) 

Név (vezeték- és  keresztnév)

azonosítás 

E-mail cím 

azonosítás 

AP kód 

azonosítás 

Megbízott nyereménykézbesítő futárcég: Express One Kft. (1239 Bp., Európa u. 12.), és Magyar Posta Zrt. (1138 Bp., Dunavirág utca 2-6.) 

Név (vezeték-, és  keresztnév)

azonosítás + nyeremény kézbesítés

E-mail cím 

azonosítás + nyeremény kézbesítés

Lakcím 

azonosítás + nyeremény kézbesítés

Telefonszám 

azonosítás + nyeremény kézbesítés

Az Adatfeldolgozó1 a testre szabott kiszolgálás érdekében a Játékos számítógépén kis  adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie-k célja az adott oldal minél  magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások  biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Játékos képes törölni saját  számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A  cookie-k alkalmazásának tiltásával a Játékos tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az  adott oldal működése nem teljes értékű. 

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Játékos  bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során  generálódnak és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus  eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a  Játékos külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor  automatikusan naplózza. 

12.6. Adatkezelő által kezelt adatok köre 

Kezelt adatok köre és célja:

Nyertes Név (vezeték-, és keresztnév)

azonosítás 

E-mail cím 

kapcsolattartás

Lakcím 

kapcsolattartás

Telefonszám 

kapcsolattartás

IP cím 

azonosítás

AP kód 

pályázat beküldése/regisztráció

12.7. Az adatkezelés és feldolgozás elvei és módja 

12.7.1.Az Adatfeldolgozók a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az  átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Szabályzat  rendelkezéseinek megfelelően az Adatkezelő nevében kezelik. 

12.7.2.A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat  az Adatkezelő az érintett Játékos hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos  jogszabályok teljes körű betartása mellett, kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

12.7.3.Az Adatfeldolgozók a Személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre  arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel  céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Játékost tájékoztatja, és ehhez előzetes,  kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a  felhasználást megtiltsa. 

12.7.4.Adatfeldolgozók a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

12.7.5.Az Adatfeldolgozók az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Szabályzatban hivatkozott – esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. 

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag  összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Játékos beazonosítására  alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ez által nem minősül  Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 

Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében bizonyos, jogszabályok által nem tiltott  esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek  sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – a törvény által erre  feljogosított harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Játékos elérhető Személyes adatait. 

12.7.6.Az Adatfeldolgozó2 rendszere a Játékosok aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem  kapcsolhatók össze a Játékosok által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem  más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

12.7.7. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében általuk kezelt Személyes adat  helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Játékost, továbbá mindazokat  értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az  értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos  érdekét nem sérti. 

12.7.8. Az Adatfeldolgozók gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik  azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási  szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek  legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan  megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan  megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít. 

12.8. Az adatkezelés időtartama

12.8.1.A kódfeltöltés során megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb a (valamennyi) nyeremény átadásáig tart. 

12.8.2. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén, vagy a Játékos által  elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Játékos regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait  haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi  felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás  időtartamára megőrizni. 

12.9. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok 

12.9.1.A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatjajatekertesito@maxxonreklam.hu vagy adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címre küldött, vagy a Lebonyolító székhelyére (2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68.) postai  úton megküldött levelében. 

A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a  Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek.  

A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik személyes adataik  helyesbítését is. 

12.9.2. Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai  törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben  az adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címen, vagy postai levél útján a 2120  Dunakeszi, Pf. 125. címen. Adatkezelő és Adatfeldolgozók a törlési kérelem  kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről  és törlik a Játékost a nyilvántartásukból. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben  kérelmére a Játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes  adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék  lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi. 

12.9.3.A Játékos Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére  küldött ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címeken tájékoztatást kérhet. A levélben  küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött  kérelem alapján a Játékos egyértelműen beazonosítható.  

Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha  azt a Játékos pályázati regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az  Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Játékost más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Játékosnak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok  forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges  Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre,  valamint a Személyes adatainak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból  kapták vagy kapják meg Játékos adatait. 

12.9.4. A Játékos kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy  módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Játékos kérheti a hiányos  Személyes adatok kiegészítését. A Játékos által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan  megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál,  illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes  adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem  állíthatóak helyre. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az  Adatkezelő korlátozza, ha a Játékos vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát.  Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő  megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Játékos vitatja annak helyességét vagy  pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem  állapítható meg egyértelműen. 

12.9.5.A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi a kezelt Személyes adatok  törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Játékos továbbá akkor is  kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az  Adatkezelés célja megvalósult, de a Játékos igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi  igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

12.9.6.A Játékos tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, (i) ha a Személyes adatok  kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az  Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii)  ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos  kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.  Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,  ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok  indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és  szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A Játékos tiltakozhat továbbá személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az  adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is.  Ebben az esetben a személyes adatok ebből a célból nem kezelhetőek tovább. Az Adatkezelő a Játékos tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja és ha a tiltakozás  megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes  adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban  továbbításra kerültek. 

12.10. Adatfeldolgozás 

12.10.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb  nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. 

12.10.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel  kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók  2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk  kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel  összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az  Adatkezelő részére. 

12.10.3. Az Adatkezelő jogosult ellenőrizni az Adatfeldolgozók munkáját. 

12.10.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő  hozzájárulásával jogosultak. 

12.11. Külső szolgáltatók 

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső  szolgáltatókat vesz vagy vehet igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő  együttműködik. 

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a  Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az  Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és  azokat kizárólag a Játékos által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább  rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a  részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes  adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill.  dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. 

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen  Tájékoztató keretében tájékoztatja a Játékosokat. 

Regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók 

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködik olyan  Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat  biztosítanak a Játékosok számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes  adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az  Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozók részére átadásra kerülhetnek. E  Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik,  kezelik, továbbítják. 

Web analitika és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók 

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő web analitikai és hirdetés kiszolgáló Külső szolgáltatókkal működik együtt. 

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Játékos IP címéhez, ezen felül pedig sok  esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére  szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott  webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód)  vagy egyéb kattintás mérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre  szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. 

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Játékos  készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában  visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie  beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon,  a clicktag és az egyéb kattintás mérők visszautasítására nincs lehetőség. 

E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi  tájékoztatóik szerint kezelik. 

Az Adatkezelővel együttműködő web analitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók:  Facebook Inc.; Google LLC. 

12.12. Adattovábbítási lehetőség 

Jelen játékban beküldött Pályázatokkal kapcsolatban nincs adattovábbítás.

12.13. Egyéb rendelkezések 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi  továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási  szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek  legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását  és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik  felet, akinek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja,  felhívja, hogy eleget tegyen az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen  hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne  módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, és a szerződés teljesítésében részt vevő Adatfeldolgozók a szerződés  teljesítéséhez szükséges mértékben; azokat harmadik, az adat megismerésére  jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adják át. Adatkezelő megtesz minden  tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve  semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési  tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. 

A Játékos elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való  megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan  hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági  eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem  garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés Adatkezelő erőfeszítései ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű  adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Játékosnál ezen okokból  kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan  adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek képviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális  életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten  hozzájárulnak ahhoz, hogy 

  • nyertesség esetén nevüket és lakhelyüket (település megjelölésével) a Lebonyolító  minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan  nyilvánosságra hozza a nyereményjáték weboldalán.
  • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat  minden rendelkezését minden változtatás és eltérés nélkül. 

12.14. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel  bármikor módosítsa. A módosítás a Játékossal szemben akkor válik hatályossá, ha a  Játékos a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos  rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Játékosok beleegyezésének kikérésére nincs  szükség. 

12.15. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban 

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – a GDPR 77-79. cikkei, tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik  kezeléséről, amelyet az Adatkezelő csak a GDPR és az Infotv. szerinti kivételes  esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban  közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabályok mely rendelkezése alapján  került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az  ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per  – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti  törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az Adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak  megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak  jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével  másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak  jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a  Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő  mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának  sérelmét az Adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell  megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a  károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos  vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők munkatársaink is az adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címen. 

A Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti  Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca  9-12/c.;telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)  is fordulhat. 

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

A Pályázatok bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem  valós adat feltüntetése stb.), a Játékos adatainak megváltozásáért, technikai  problémákért, a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során  keletkezett károkért Szervezőt/Lebonyolítót, illetve a Játékban résztvevő partnereiket semmilyen felelősség nem terheli, azt kifejezetten kizárják. 

Szervező/Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a  Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve  forgalmazójával szemben érvényesítheti.  

Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen  kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.  

Amennyiben a Nyertes a Lebonyolító által futárszolgálattal megküldött nyereményt a  jelen szabályzat 9.2. pontjában foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a  Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti. 

A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősséget minden, a https://www.zewa.hu/tescojatek weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére.  Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves  rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes vagy bármely egyéb státuszukat  illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Az  adattárolás a Luon Axa Building (Grote Steenweg 214 bus 9 2600 Berchem) szerverén  történik. 

Szervező/ Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely  Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok  létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt  egyéb módon sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel,  úgy a Játékost azonnali hatállyal egyoldalú döntése alapján kizárja a Játékból. 

Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a  Játékosok regisztrációjába, a Pályázatok beküldésébe stb. a Játékos azonnali kizárását  eredményezi. 

A Btk. 375. § paragrafusa alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett  csalás tényállását valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs  rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy  hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer  működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntette miatt – ötmillió forintig terjedő  értékhatár esetében - három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék  lebonyolításához szükséges adatok törlését a jelen Szabályzat szerint szabályozott  adatkörben az összes nyeremény átadása előtt kérelmezi. 

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 60 db (hatvan darab) Pályázat, a Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett  számú nyereménynél kevesebbet adjon át. 

A Lebonyolító a nyertes Játékosok névsorát a https://www.zewa.hu/tescojatek weboldalon nyilvánosságra hozza az egyes, már nyertes sorsolási időpontokat követő 3  munkanapon belül. 

A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakóhelye (csak település  megjelölésével) jelenik meg. 

Ha a Játékos az adatok, illetve a Pályázatok feltöltése vagy a regisztráció közben bezárja  a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló  webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező/Lebonyolító  semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő  meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem, vagy csak korlátozottan  használható, ugyanakkor jelzés esetén haladéktalanul megtesz minden szükséges  intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

Ettől függetlenül a Játékban részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak  alatt megvásárolt termékekkel és a játék időtartama alatt feltöltött vásárlás tényét igazoló  blokkal/számlával vagy rendelés számmal/azonosítóval lehet. 

Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító  egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a  mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. 

A Szervező/ Lebonyolító bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály  módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból  - jogosult jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítani, ideértve a Játék  megszüntetését is, azzal a feltétellel, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem  eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Szervező jogosult a Játékot bármikor  visszavonni vis major esetén is. A módosítás tényéről Szervező/Lebonyolító a  Játékosokat a https://www.zewa.hu/tescojatek oldalon keresztül tájékoztatja. 

Jelen Játékszabályzatra a magyar és uniós jogszabályok az irányadóak és a Játékban  való részvétellel kapcsolatban kialakuló esetleges jogviták kizárólagosan a magyar  bíróságok joghatósága alá tartoznak. 

Budapest, 2021. június 21.

 

I. sz. melléklet – A Nyereményjátékban részt vevő termékek listája 

Zewa Jumbo háztartási papírtörlő 2 rétegű 1 tekercs 
Zewa Premium Jumbo háztartási papírtörlő 3 rétegű 1 tekercs 
Zewa Premium háztartási papírtörlő 2 rétegű 2 tekercs 
Zewa Premium Extra Long limitált kiadású háztartási papírtörlő 2 rétegű 2 tekercs
Zewa Wisch & Weg eXtra Lang Design háztartási papírtörlő 2 rétegű 2 tekercs 
Zewa Wisch & Weg Sparblatt háztartási papírtörlő 2 rétegű 4 tekercs

II. melléklet – A díj részletesen

Főnyeremény: 1 db (egy darab) Kenwood KVC8300S Chef Titanium robotgép, ezüst  (395284) 

Heti nyeremény: hetente 1 db (egy darab), a Játék időtartama alatt összesen 9 db  (kilenc darab) DeLonghi Multifry olaj nélküli sütő. 

Napi nyeremény: naponta 1 db (egy darab) a játék időtartama alatt összesen: 60 db  (hatvan darab) bruttó 5000 Ft (ötezer forint) értékű Zewa ajándékcsomag.  Tartalma: 

1 darab Zewa Exclusive 4 rétegű toalettpapír Natural Soft 8 tekercses 
1 darab Zewa Softis 4 rétegű dobozos papír zsebkendő Natural Soft 80 db
1 darab Zewa Softis 4 rétegű papír zsebkendő Natural Soft 10x9 db 
1 darab Zewa Softis 4 rétegű dobozos papír zsebkendő Soft&Sensitive 80 db
1 darab Zewa Sensitive nedves toalettpapír 42 db 
1 darab Zewa Premium Jumbo 3 rétegű papírtörlő 1 tekercs, 230 lap 

A fenti nyeremények készpénzre, bármilyen egyéb kedvezményre, vagy más  nyereményre nem válthatók át. 

A fenti nyeremények futárszolgálat útján kerülnek kézbesítésre a Nyertesek felé.