Adatkezelési Tájékoztató

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A “Zewa nyereményjáték” nyereményjáték (a továbbiakban “Játék”) szervezője és lebonyolítója az Essity Hungary Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; cégjegyzékszám: 01-09-716945; adószám: 10187502-2- 44; a továbbiakban: „Szervező”) (a továbbiakban: „Szervező”). A Játék lebonyolításában közreműködő ügynökségként eljár a a Luon Marketing Agency (Cím: AXA Building - Grote Steenweg 214 bus 9 - 2600 Berchem - Belgium).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékban az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 8-as pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:
a felhívásban szereplő feladványra helyesen válaszol az adott határidő lejárta előtt.
A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja annak jelen Játékszabályzatban megjelölt felhasználási feltételeit.
A Játékos kizárólag saját email címének a felhasználásával vehet részt a játékban. A Szervező a jogosulatlan email címéből vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A nyereményjáték pontos időtartama: 2021. Október 29 13. – 2021. November 7.  

 

4. NYEREMÉNYEK

4.1. A Játék nyertesei az alábbi nyereményben részesülnek
1 darab Zewa ajándékcsomag 5.000 Ft értékben. Összesen 5 darab nyeremény kerül kisorsolásra.

5. A JÁTÉK MENETE

5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik.
Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.2. A Játék egy fordulót foglal magába.

5.3. A bejegyzésben megfogalmazott kérdésekre a választ a megfelelő mezőkbe, szöveg vagy szám formájában kell a Játékosoknak elküldeni.

5.3.1. Egy Játékos csak egy válasszal vehet részt a játékban.

5.3.2. Minden Játékos esetében az időrendben első, nem szerkesztett választ vesszük figyelembe.

5.4. A forduló lezárta után a nyertest a helyes válaszadók közül az időrendiség elvével határozzuk meg. Amennyiben több helyes válasz is érkezik az minősül nyertesnek aki először küldte be a választ.  


5.4.2. A Szervező a nyeremény nyertesein felül 5 fő tartaléknyertest határoz meg. A tartaléknyertes játékos a helyes válaszadás sorrendjében válik jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, amennyiben az őt megelőző sorrendben a nyereményre jogosulttá vált személy nem jelentkezik a nyereményért, így pl. a Szervező nyeremény átadásával kapcsolatos megkeresésére nem reagál, vagy a nyeremény átadását meghiúsítja.A nyeremény és a nyertes meghatározása  esetén a nyertes Játékosnak a 6. pontban megjelölt kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül jelentkeznie kell nyereményéért, és nyilatkoznia kell, hogy szándékozik-e átvenni nyereményét a megadott feltételek szerint. Amennyiben ezt nem vállalja, illetve arról a megadott 7 naptári napon belül nem nyilatkozik, abban az esetben, a sorrendben utána meghatározott tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A nyereményről való lemondását írásban a Szervező felé meg kell tennie.


5.4.5. A Játékosok nyereményre való jogosultságával kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

6. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A nyertes meghatározását követően a Szervező emailben vagy válasz üzenetben veszi fel a kapcsolatot a nyertessel.

6.1.1. Itt a további teendőkről és a kézbesítési adatokról fognak a Szervezővel egyeztetni.

6.2. A nyeremény kiszállítása és átvétele GLS futárral történik 30 napon belül, a szállítás költségeit a Szervező viseli.

6.3. A nyeremény pénzre nem váltható, és másra át nem ruházható.

7. ADÓZÁS

7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli, az esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja magára.

8.KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

8.1. A játékban a Szervezők, a Lebonyolító, illetve annak társasági tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

8.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért.

9.ADATVÉDELEM

9.1. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervezők minden személyes adatot (név, lakcím és email cím), amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik.

9.2. A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként

  • személyes adataikat (név, lakcím, e-mail cím) megadják;
  • nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza
  • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai az Essity Hungary Kft. adatbázisába kerülnek, amelyek kezelését és feldolgozását a Luon Marketing Agency, azaz az Ügynökség végzi. Az adatok megadása önkéntes, azok az adat megadója a megfelelő tájékoztatás birtokába adja meg. Az Essity Hungary Kft. ezeket az adatokat kizárólag a nyereményjáték lebonyolításához használja fel, illetőleg amennyiben a Játékos a regisztráció során hozzájárul a hírlevél küldéséhez, abban az esetben adatait a Szervező saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben (Essity Hungary Kft., 1021 Budapest, Budakeszi út 51. cím), illetve e-mailben a zewainfo@essity.com. A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos).

Amennyiben a helyes választ beküldő játékos bármely okból nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a játékból a Szervező kizárhatja.
A nyeremény átadásának a nyertes játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a szervező és lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervező, illetve a lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapna nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező, illetve a lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A játékban való részvétellel a játékos tudomásul veszi, hogy a játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár.

Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó a Játékos vagy harmadik személy által elszenvedett költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékban résztvevők feltétel nélkül, kifejezetten beleegyeznek abba, hogy személyes adataik a Szervezők adatbázisába kerüljenek a nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremények kiosztása céljából. A Szervezők vállalják, hogy a Játék során tudomásukra jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek nem adják át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszik, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesznek.

9.3. A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebook-kal és Instagram-mal, a Facebook, vagy Instagram semmilyen módon nem támogatja, felügyeli és ellenőrzi azt. A közzétett információ nem jut a Facebook és az Instagram birtokába. Bármilyen kérdés, megjegyzés vagy panasz a Szervezőkhöz továbbítható, és nem a Facebookhoz, vagy az Instagramhoz.

9.4 Az adatkezelés célja és fogalma

A Játékos beleegyezik abba (kifejezett hozzájárulását adja ahhoz), hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező/és a Szervező nevében a Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében

    • Nyertesek azonosítása,
    • Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
    • Nyeremények feladása/átadása céljából kezelje.

Bármely Játékos e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott egyéb adatainak (pl. név, cím stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A Játékos abban az esetben vehet részt a játékban, ha az adatkezeléshez megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit a Pályázat regisztrációs folyamat során személyes adatai önkéntes megadásával tesz meg.

9.5 Adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.


9.6 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a Játékos önkéntes, kifejezett hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a regisztráció során, az adatai önkéntes megadásával és az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ad meg. A Játékban való részvétellel, és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendeletében („ÁltalánosAdatvédelmiRendelet” vagy „GDPR”), valamintaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti, és a szervező honlapján található adatkezelési tájékoztatás alapján.

A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után.

A jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Szervező és Lebonyolító különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ,az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

9.7 Az adatkezelésre jogosult személyek és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, és az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik.

Adatkezelésre jogosult a Szervező. Adatfeldolgozásra jogosult a Lebonyolító, és annak informatikai partnere, és a megbízott, nyereményt kézbesítő futárcég, továbbá egyes esetekben a Magyar Posta. Az adatok megismerésére a Szervezőnek, a Lebonyolítónak, és a nyereményt kézbesítő futárcég, egyes esetekben a Magyar Postának a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait, és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen szabályzatban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

Adatkezelő: A Játék Szervezője.

Az adatok feldolgozását végzi továbbá a Szervező megbízásából jelen szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében az Ügynökség valamint esetlegesen a megbízott nyereménykézbesítő futárcég.

9.8 Adatkezelők által kezelt adatok köre

Kezelt adatok köre és célja:

Név (vezeték-, éskeresztnév)

regisztráció + azonosítás + nyertes kihirdetése, hírlevél-küldés

E-mail cím

regisztráció/kapcsolattartás, hírlevél-küldés

Lakcím

regisztráció/kapcsolattartás + nyertes kihirdetése

 

9.9 Az adatkezelés és feldolgozás elvei és módja
 

9.9.1 AzAdatfeldolgozóka Személyesadatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően Adatkezelő nevében kezelik.

9.9.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Játékos hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályok teljes körű betartása mellett, kizárólag célhoz kötötten használják

9.9.3 Az Adatfeldolgozók a Személyes adatokat csak a jelen szabályzatban, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Játékost tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezetthozzájárulásátmegszerzi, illetőleglehetőségetbiztosítszámára, hogy a felhasználástmegtiltsa.

9.9.4 Adatfeldolgozók a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy


9.9.5 Az Adatkezelő az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamintegyes – a jelen szabályzatbanhivatkozott – esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Játékos beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében bizonyos, jogszabályok által nem tiltott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – a törvény által erre feljogosított harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Játékos elérhető Személyes adatait.

9.9.6 Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Játékost, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


9.9.7 Az Adatfeldolgozók gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.


9.9.8 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmitisztviselő kijelölésére. 

9.10 Az adatkezelés időtartama

9. 10. 1 A regisztráció során megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb a (valamennyi) nyeremény átadásáig tart.

9. 10. 2 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Játékos által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Játékos regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

9.11 A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok

9.11.1 A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a zewainfo@essity.com e-mail címre küldött, vagy a Szervező székhelyére postai úton megküldött levelében.

9.11.2 Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását az előbbi bekezdésben megjelölt elréhetőségeken. Adatkezelő, és Adatfeldolgozók a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törlik a Játékost a nyilvántartásukból. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi.

9.11.3 A Játékos Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a zewainfo@essity.com e-mail címen tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Játékos egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Játékos regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Játékost más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Játékosnak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatainak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Játékos adatait.

9.11.4 Játékos kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését, vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Játékos kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Játékos által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatóak helyre. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Játékos vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Játékos vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

9.11.6 A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Játékos továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Játékos igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.


9.11.7 A Játékos tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Játékos tiltakozhat továbbá személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik,ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok ebből a célból nem kezelhetőek tovább.

Az Adatkezelő a Játékos tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítimindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

9.12 Adatfeldolgozás

9.12.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.12.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

9.12.3 Az Adatkezelő jogosult ellenőrizni az Adatfeldolgozók munkáját.

9.12.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

9. 13 Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz vagy vehet igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Játékos által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelőa Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Játékosokat.

 

9.14 Adattovábbítási lehetőség

Jelen játékban beküldött válaszokkal kapcsolatban nincs adattovábbítás.

9.15 Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyen az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, és a szerződés teljesítésében részt vevő Adatfeldolgozók a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben; azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adják át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

A Játékos elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Játékban való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés Adatkezelő erőfeszítései ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Játékosnál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre,szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

9.16. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – a GDPR 77-79. cikk, az Infotv. 22-23. §-ai tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az Adatkezelő csak a GDPR, és az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabályok mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az Adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az Adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők munkatársaink is a zewainfo@essity.com címen.

A Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:  www.naih.hu) is fordulhat.

10. A Játékos a Játékban való részvétellel és személyes adatai önkéntes megadásával: - feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, címét, e-mail címét, , továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kíiró és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint annak lezárultáig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az EU-s Adatvédelmi Rendelet (GPDR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.

A pályázók általuk elküldött adataikat a kiíró rendszerezve tárolja kizárólag ama célra, hogy nyertest értesíthesse nyereményéről. A nyertes meghatározásaután a kiíró a beérkezett adatokat megsemmisíti.

11. A Szervező, és Lebonyolító kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremény átadását követően annak felhasználásánál, vagy annak felhasználásával összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülhetnek. Szervező, és Lebonyolító kizárólag a jelen Szabályzat szerinti nyeremény átadására vállal kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremény minőségéért, és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt biztosítót terheli felelősség, amelyet a Szervező vagy a Lebonyolító a nyertes Játékosnak megnevez.

****

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa, vagy a Játékot visszavonja és törölje.
Budapest, 2021. 10.29.
Essity Hungary Kft.
Szervező