Játákszabályzat

Játákszabályzat

Az ESSITY HUNGARY Kft. (1021 Budapest, Budakeszi út 51., továbbiakban:
„Szervező”) „Mutasd a Gondoskodást” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék”
vagy „Nyereményjáték”) szervez.
Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék lebonyolítása nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség nem terheli, a Játékkal összefüggésben panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult.
A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való
részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.


1. A játék időtartama
2019. 07. 04. 00:00 – 2019. 07. 28. 23:59

2. A játék menete
A Játék egy microsite-on keresztül történik.
A Játékban való részvételhez a Játékosnak fel kell töltenie saját, nyilvánosra állított Instagram fiókjukba legalább 1 db olyan bejegyzést, ami tartalmazza a #mutasdagondoskodást hashtaget. A részvételhez szükséges még, hogy ennek a bejegyzésnek a képén látható legyen legalább 1 db a következő termékek közül:
Zewa Softis Style dobozos papír zsebkendő
Zewa Softis Soft&Sensitive dobozos papír zsebkendő
Zewa Deluxe Design dobozos papír zsebkendő
Zewa Deluxe Aroma Collection dobozos papír zsebkendő
Zewa Everyday dobozos papír zsebkendő
Zewa Kids dobozos papír zsebkendő
(Továbbiakban „termékek”)


A Zewa microsite-ja a játék menete szerint létrehozott bejegyzéseket összegzi, láthatóvá teszi az alábbi címen: https://www.zewa.net/hu/nyeremenyjatek/
Az erre a címre kikerülő, a játékszabálynak megfelelő tartalmak megosztói vesznek részt a játékban.
A feltöltött kép jogdíjával a felhasználónak kell rendelkeznie, az ő felelőssége, hogy az más, harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy korlátozza. A játékban résztvevő személyek a játékban való részvétellel kifejezetten vállalják az általuk feltöltött fényképeken szereplő személyekkel kapcsolatban felmerülő személyiségi jogot érintő megfelelősséget is (képmáshoz való jog.)


A képfeltöltő minden esetben köteles jelen játékszabályzathoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatójáról teljeskörűen tájékoztatni az általa feltöltött képen szereplő személyt vagy személyeket, és ennek megfelelően a képeket kizárólag a képen szerepelő személy/személyek hozzájárulásával feltölteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni. A hozzájárulás nélkül feltöltött képekért képfeltöltő kizárólagos felelősséggel tartozik. A Szervező, ha az aktivitás során olyan képet talál, ami nem illeszkedik a játék szellemiségéhez, feltöltő felületről eltávolítja.
Egy felhasználó egy nyereményt nyerhet, attól függetlenül, hogy hány darab tartalmat töltött fel Instagram oldalára a #mutasdagondoskodást hashtaggel és a felsorolt termékekkel.

3. Nyertesek
A Szervező a játék lezárása után 5 db nyereményt ad át, egy felhasználó csak egyet nyerhet ezek közül.

4. A Szervező egy fődíjat ad annak a felhasználónak, akinek a posztja a legtöbb like-ot gyűjti (a továbbiakban „fődíj”). A fődíj tartalma:
6 db Zewa Softis Style box
3 db Zewa Deluxe Design box
3 db Zewa Softis Soft&Sensitive box
10 db Zewa Everyday box
8 db Zewa Deluxe Aroma Collection boksz

1. A Szervező további 4 db díjat sorsol ki azok között, akik a játék menetének megfelelően megosztottak egy bejegyzést az Instagram oldalukon (a továbbiakban „részvételi díj”). A díjak tartalma:
2 db Zewa Softis Style
2 db Zewa Deluxe Design boksz
2 db Zewa Softis Soft&Sensitive box
4 db Zewa Everyday box
2 db Zewa Deluxe Aroma Collection

Ha az 1. helyen több, mint 1 nyertes szerepel, a kevesebb kommentel bíró bejegyzés hátrébb tolódik. Tehát ha az első helyen like-egyenlőséggel 2 bejegyzés szerepel, akkor a közülük kevesebb kommentet kapott bejegyzés nyeri az egyik részvételi díjat. Ennél fogva a Szervező csak 3 db további részvételi díjat sorsol ki.

5. Nyertesek értesítése
A nyerteseket a játék során használt Instagram fiókjukban, privát üzenettel értesíti a Szervező. A nyerteseknek 5 naptári napon belül vissza kell igazolniuk:
- a nyeremény szállítási/postázási címét
- teljes név megadását.
A játék lezárásától számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a szállítási cím visszaigazolásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez.

6. Részvételi jogosultság
Részvételre jogosult valamennyi, 18. életévet betöltött, természetes személy, aki Magyarországon lakcímmel rendelkezik és érvényes, nyilvános Instagram fiókot használt a játékban. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult, amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre,
valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője / gondnoka
jogosult.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, illetve a Szervező szerződéses partnerének a Mediator Group Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58. Cg.:01 09 864793) alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§pontjában meghatározott hozzátartozói.
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Mind a jelen, mind valamennyi jövőbeni játékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

7. Felelősség kizárása
A microsite működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnere az alkalmazás folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere az alkalmazás működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

8. A játék idő előtti befejezése
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

9. A jogi út igénybevétele
A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező
székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

10. Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Nyereményjátékhoz tartozó microsite-ról letölthető. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Budapest, 2019.07.04.