“ALĂTURI DE ZEWA DĂRUIEȘTI GRIJĂ ÎN FIECARE ZI”CAMPANIE DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ

“ALĂTURI DE ZEWA DĂRUIEȘTI GRIJĂ ÎN FIECARE ZI”
CAMPANIE DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ

Regulamentul campaniei

 

CAPITOLUL I. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ

1.    Campania ,,ALĂTURI DE ZEWA - DĂRUIEȘTI GRIJĂ IN FIECARE ZI” (denumită în continuare "Campania") este desfășurată de ESSITY ROMANIA S.R.L., cu sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2520/1997, având cod unic de înregistrare (CUI) 9423101, denumita in continuare “Organizator” sau „ESSITY ROMANIA S.R.L”. 

2.    Campania se desfășoară in parteneriat cu Organizația Salvați Copiii, conform prezentului Regulament oficial, care a fost redactat de către Organizator („Regulamentul Oficial”). 

3.    Organizatorul se angajează sa susțină acțiunile desfășurate de Organizația Salvați Copiii, cu sediul în București, Intrarea Ştefan Furtună nr.3, sector 1, cod 010899, cod fiscal 3151288, înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 sub nr.1334/PJ/1990 („Organizația Salvați Copiii”), pentru renovarea spitalelor pentru copii din România, derulate de către Organizația Salvați Copiii conform obiectului său de activitate („Proiectul”). 

4.    Participanții la Campanie pot fi orice persoana fizică cu capacitate de exercițiu deplină sau restrânsă  sau orice persoană juridică  care  achiziționează orice produs din gama Zewa,  din orice punct de vânzare sau locație comercială în care acestea sunt disponibile pe piață în perioada de derulare a Campaniei definită  conform CAPITOLULUI IV.

5.    Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România putând fi accesat pe site-ul www.zewa.net/ro;  

6.    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

7.    Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizată, pe website-ul www.zewa.ro, cu cel puțin 24 ore înainte ca acestea să intre in vigoare. 

CAPITOLUL II. SCOPUL CAMPANIEI

Prezenta Campanie este organizată în scopul promovării produselor care poartă marca Zewa și implicării în inițiative de responsabilitate socială care au ca rezultate facilitarea unor condiții mai bune în spitalele pentru copii din România.

CAPITOLUL III. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, în toate locațiile in care se comercializează orice produs marca Zewa.

CAPITOLUL IV. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania se va derula începând cu data de 15 mai 2023 și până la data de 15 iulie 2023, urmând să includă orice produse Zewa achiziționate în această perioadă.

CAPITOLUL V. MECANISMUL CAMPANIEI 

1.    Produsele participante în campanie sunt cele din gama Zewa, care sunt vândute în România.

2.    Pentru fiecare produs Zewa achiziționat, ESSITY ROMANIA S.R.L donează 1% din valoarea vânzărilor realizate în România pe durata Campaniei derulate, aplicat la prețul de lista al produselor, pentru sprijinirea cauzei Proiectului derulat de Organizația Salvați Copiii.  

CAPITOLUL VI. VALOAREA TOTALĂ A CONTRIBUȚIEI CĂTRE ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII

Maximul valorii totale a contribuției Organizatorului este de 250.000 RON, sumă calculată prin raportare la procentul de 1% din totalul vânzărilor tuturor produselor purtând marca Zewa, pe piața din România, în perioada de derulare a Campaniei. 

CAPITOLUL VII. METODOLOGIA DE ACORDARE A SPONSORIZĂRII

În funcție de valoarea vânzărilor de produse Zewa realizate în România pe durata Campaniei, ESSITY ROMANIA S.R.L va calcula procentul de 1% din valoarea acestora, aplicat la prețul de lista al produselor, și va transfera către Organizația Salvați Copiii suma final rezultată, care nu va depăși 250.000 RON. În urma primirii sumei oferite de ESSITY ROMANIA S.R.L conform prezentului Regulament Oficial, Organizația Salvați Copiii va întocmi un raport de activitate, cu acțiunile concrete care se vor întreprinde pentru renovarea spitalelor de copii din România, precum și ulterior, cu acțiunile implementate ca parte a derulării Proiectului.   

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menționat in CAPITOLUL IV., în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră (astfel cum este definită de prezentul Regulament) și inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

CAPITOLUL IX. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator si Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București. 

CAPITOLUL X. FORTA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, a cărui apariție face în mod obiectiv imposibilă îndeplinirea obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea prezentului Regulament Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Art. 1634 Cod Civil. Dacă va invoca forța majoră sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat să comunice participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, prin publicarea unui anunț pe website-ul www.zewa.ro, în secțiunea dedicată Campaniei. 

CAPITOLUL XI. SESIZĂRI

În vederea sesizărilor de orice natură, Participanții la Campanie pot depune reclamații la următoarea adresă:

Essity Romania S.R.L. cu sediul in Strada Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/2520/03/04/1997, cod unic de înregistrare RO9423101, 

sau la adresa de email info.ro@zewa.net 

în termen de maximum 15 zile calendaristice de la finalizarea duratei Campaniei. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație. Contestațiile vor fi soluționate în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora și un răspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicată mai sus sau la adresa poștală comunicată de către acesta.    

 

Organizator,

ESSITY ROMANIA S.R.L

 

DESCARCĂ REGULAMENTUL AICI

 

Primește cele mai noi informații și oferte speciale

Urmărește-ne