“Alaturi de Zewa daruiesti grija in fiecare zi!”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI NATIONALE

 

Perioada de desfasurare a Campaniei: 

15 mai 2023 – 15 iulie 2023

 

I.    SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1    Organizatorul Campaniei promotionale cu premii “Alaturi de Zewa daruiesti grija in fiecare zi!”, (denumita in continuare “Campania”) este ESSITY ROMANIA SRL, societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Str. Polona nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2520/03.04.1997, avand cod de inregistrare (CUI) RO9423101 (denumita in continuare „Organizatorul”).

 

1.2    Campania “Alaturi de Zewa daruiesti grija in fiecare zi!” se desfasoara prin intermediul:

•    SC PENROSE CDB SRL (denumita in continuare “Agentia 1”), cu sediul in strada Dumbrava Noua, nr 34, Parter, bloc M197, scara 1, ap. 1, sect 5, Bucuresti, CUI RO34133729, precum si prin intermediul

•    Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8295/2000, cod fiscal RO13351917.

 

II.    SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1    Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2    Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe intreaga durata a campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

•    In format electronic, pe website-ul www.zewa.ro;

•    printr-o solicitare adresata Organizatorului la sediul acestuia din Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti;

•    In urma unei solicitari la numarul de telefon +4 031-106 61 10;

•    Printr-o solicitare trimisa prin intermediul formularului de pe pagina: https://www.zewa.net/ro/contact/;

•    Printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail: info.ro@zewa.net.

2.3    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu un rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.zewa.ro, cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

 

III.    SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1    Campania este organizata si se desfasoara in perioada 15 mai 2023 – 15 iulie 2023 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”), pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul website-ului www.zewa.ro, in sectiunea dedicata Campaniei (denumit in continuare „Site-ul Campaniei”).

3.2    Campania va incepe pe data de 15 mai 2023, ora 00:00:01 si va dura pana pe 15 iulie 2023, ora 23:59:59.

3.3    Inregistrarea in Campanie se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 15 mai 2023, ora 00:00:01 si 15 iulie 2023, ora 23:59:59, ora Romaniei. 

Orice inscriere inregistrata in afara acestei perioade, nu va fi luata in considerare.

3.4    Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

IV.    SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1    Produsele participante la Campanie sunt exclusiv produsele marca Zewa, din orice categorie si in orice tip de ambalaj, distribuite de catre Organizator pe teritoriul Romaniei si comercializate in oricare dintre magazinele* de pe teritoriul Romaniei (denumite in continuare, in mod colectiv, „Produse participante" sau, individual, „Produs participant”).

*In categoria magazinelor de pe teritoriul Romaniei care comercializeaza Produsele participante intra atat magazinele care au o locatie fizica, cat si magazinele online.

Categoriile de Produse participante la campanie sunt:

•    Hartie igienica uscata;

•    Hartie igienica umeda;

•    Batiste nazale;

•    Servetele faciale;

•    Servetele umede;

•    Role de bucatarie;

•    Servetele de masa.

4.2    Participantii au obligatia de a pastra bonurile fiscale/facturile fiscale inscrise in campanie, pana la momentul inmanarii premiului, acestea fiind necesare pentru validare, in cazul castigului.

4.3    Dupa data incheierii Campaniei, Produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4.4    Produsele participante sunt disponibile in limita stocului existent.

 

V.    SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1    In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

5.2    Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

5.3    Nu au dreptul de a participa urmatoarele categorii de persoane:

(i)    Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1; 

(ii)    Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii)    Persoanele juridice, inclusiv forme asociative, cu sau fara personalitate juridica;

(iv)    Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(v)    Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus. 

5.4    Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana care se inscrie din categoriile mentionate in art. 5.3. 

Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati. 

 

VI.    SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1    Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

6.1.1    Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

•    Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;

•    Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs Zewa participant la Campanie, pe un singur bon fiscal/ o singura factura fiscala, oricand in perioada Campaniei “Alaturi de Zewa daruiesti grija in fiecare zi!”, mai exact in orice zi din perioada 15 mai 2023 – 15 iulie 2023, din orice magazin* de pe teritoriul Romaniei care importa sau comercializeaza Produse participante, in conformitate cu programul de functionare al acestora, si sa poata face dovada de achizitie; 

*In categoria magazinelor de pe teritoriul Romaniei care comercializeaza Produsele participante intra atat magazinele care au o locatie fizica, cat si magazinele online.

•    Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor numere de bon fiscal/ factura fiscala care atesta achizitia Produselor participante, cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.1.2, de mai jos; 

•    Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;

•    Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila: Orange, Vodafone, Telekom si Digi;

•    Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 10 numere de bon fiscal/ factura fiscala diferite intr-o zi. Orice alt numar de bon fiscal/ factura fiscala introdus dupa primele 10 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, intr-o alta zi din perioada de desfasurare a Campaniei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele numere de bon fiscal/ factura fiscala valide pe care Participantul le inscrie peste limita zilnica admisa. 

•    Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon, indiferent de modalitatea inscrierii numarului de bon fiscal/ factura fiscala.

•    Acelasi numar de bon fiscal/ factura fiscala trebuie transmis o singura data, indiferent de numarul Produselor Participante care apar pe bon.

In cazul in care acelasi numar de bon fiscal/ factura fiscala va fi receptionat de catre Organizator de pe doua sau mai multe numere de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii mesajului de inscriere de catre participant. 

 

6.1.2     Participantii se pot inscrie in Campanie Online - prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.zewa.ro. 

Formularul de inscriere contine urmatoarele campuri si bife:

•    Prenume (camp obligatoriu)

•    Nume (camp obligatoriu)

•    Adresa de e-mail (camp obligatoriu)

•    Numar de telefon (camp obligatoriu)

•    Numarul ce se regaseste tiparit pe bonul fiscal/ factura fiscala (camp obligatoriu) 

•    Data achizitiei de pe bonul fiscal/ factura fiscala (camp obligatoriu) 

 

Participantul accepta termenii si conditiile de participare stipulate prin prezentul Regulament si de asemenea confirma ca a luat la cunostinta nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei, prin intermediul urmatoarei bife:

•    [ ] „ Declar ca am peste 18 ani, am citit, am inteles si sunt de acord cu Politica de Confidentialitate referitoare la procesarea datelor personale si cu Regulamentul Campaniei.”;

In cazul in care Participantul nu confirma, chiar si din eroare, mentiunile de mai sus, inscrierea nu va putea fi finalizata.

In cazul in care Participantii doresc sa se aboneze la Newsletter trebuie sa bifeze casuta optionala:

•    [ ] „Da, doresc sa ma abonez la newsletter si sa primesc pe viitor informatii cu privire la produsele si promotiile Zewa”.

Toate campurile formularului sunt obligatorii, cu exceptia bifei cu privire la abonarea pentru primirea newsletter-elor. Nebifarea campurilor duce la imposibilitatea inscrierii in Campanie.

Pentru ca inscrierea sa fie valida, dupa completarea corecta a informatiilor solicitate in formular, Participantul trebuie sa apese butonul „Inscrie-te”.

6.1.3     Validarea inscrierilor.

Dupa finalizarea inscrierii, daca un numar de bon fiscal/factura fiscala corect este inscris in perioada Campaniei, Participantul va primi urmatorul mesaj:

“Ai fost inscris in Campanie. Pastreaza bonul fiscal/ factura fiscala ce contine numarul inscris in Campanie pentru validare.”

 

VII.    SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

7.1    In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:

Nr crt

Tip premiu

Descriere Premiu

Cantitate

Valoare premiu LEI, TVA inclusa

Valoare totala LEI,

TVA inclusa

1

Saptamanal

2 x Card cadou DEDEMAN in valoare de 5.000 lei

9

10.000 lei

90.000 lei

TOTAL 

 90.000 lei

 

Descrierea premiilor saptamanale ale campaniei:

Premiul saptamanal: se acorda sub forma a 2 (doua) carduri cadou DEDEMAN, fiecare in valoare unitara de 5.000 lei, care pot fi utilizate numai in reteaua de magazine DEDEMAN.

7.2    Valoarea totala estimata a premiilor este de 90.000 LEI, TVA inclusa. 

7.3    Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate. 

7.4    In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga maximum un premiu saptamanal, pe toata durata campaniei.

7.5    Imaginile premiilor folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.

 

VIII.    SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1    Premiile Campaniei  se vor acorda prin intermediul a 9 trageri la sorti ce vor avea loc in urmatoarele conditii:

•    Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupun folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie efectuate pana la data realizarii acesteia;

•    Premiile Campaniei se vor acorda prin trageri la sorti Saptamanale in urmatoarele date, cu luarea in considerare a perioadei in care a fost efectuata inscrierea: 

i.    Prima tragere la sorti se va efectua in data de 24 mai 2023, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

•    1 (un) castigator pentru premiile Saptamanale constand in 2 (doua) carduri cadou DEDEMAN, fiecare in valoare unitara de 5.000 lei , pe baza inscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 15 mai 2023, ora 00:00:01 – 21 mai 2023, ora 23:59:59;

ii.    A 2a tragere la sorti se va efectua in data de 31 mai 2023, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

•    1 (un) castigator pentru premiile Saptamanale constand in 2 (doua) carduri cadou DEDEMAN, fiecare in valoare unitara de 5.000 lei , pe baza inscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 22 mai 2023, ora 00:00:01 – 28 mai 2023, ora 23:59:59;

iii.    A 3a tragere la sorti se va efectua in data de 07 iunie 2023, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

•    1 (un) castigator pentru premiile Saptamanale constand in 2 (doua) carduri cadou DEDEMAN, fiecare in valoare unitara de 5.000 lei, pe baza inscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 29 mai 2023, ora 00:00:01 – 04 iunie 2023, ora 23:59:59;

iv.    A 4a tragere la sorti se va efectua in data de 14 iunie 2023, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

•    1 (un) castigator pentru premiile Saptamanale constand in 2 (doua) carduri cadou DEDEMAN, fiecare in valoare unitara de 5.000 lei, pe baza inscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 05 iunie 2023, ora 00:00:01 – 11 iunie 2023, ora 23:59:59;

v.    A 5a tragere la sorti se va efectua in data de 21 iunie 2023, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

•    1 (un) castigator pentru premiile Saptamanale constand in 2 (doua) carduri cadou DEDEMAN, fiecare in valoare unitara de 5.000 lei, pe baza inscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 12 iunie 2023, ora 00:00:01 – 18 iunie 2023, ora 23:59:59;

vi.    A 6a tragere la sorti se va efectua in data de 28 iunie 2023, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

•    1 (un) castigator pentru premiile Saptamanale constand in 2 (doua) carduri cadou DEDEMAN, fiecare in valoare unitara de 5.000 lei, pe baza inscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 19 iunie 2023, ora 00:00:01 – 25 iunie 2023, ora 23:59:59;

vii.    A 7a tragere la sorti se va efectua in data de 05 iulie 2023, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

•    1 (un) castigator pentru premiile Saptamanale constand in 2 (doua) carduri cadou DEDEMAN, fiecare in valoare unitara de 5.000 lei, pe baza inscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 26 iunie 2023, ora 00:00:01 – 02 iulie 2023, ora 23:59:59;

viii.    A 8a tragere la sorti se va efectua in data de 12 iulie 2023, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

•    1 (un) castigator pentru premiile Saptamanale constand in 2 (doua) carduri cadou DEDEMAN, fiecare in valoare unitara de 5.000 lei, pe baza inscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 03 iulie 2023, ora 00:00:01 – 09 iulie 2023, ora 23:59:59;

ix.    Ultima tragere la sorti se va efectua in data de 19 iulie 2023, in cadrul careia se vor desemna urmatorii castigatori:

•    1 (un) castigator pentru premiile Saptamanale constand in 2 (doua) carduri cadou DEDEMAN, fiecare in valoare unitara de 5.000 lei, pe baza inscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 10 iulie 2023, ora 00:00:01 – 15 iulie 2023, ora 23:59:59;

•    In cadrul tragerilor la sorti se vor desemna in total 9 (noua) castigatori si 27 (douazecisisapte) rezerve aferente acestora, dupa cum urmeaza:

•    Cate 1 (un) castigator pentru premiile saptamanale, aferenti fiecarei perioade de Campanie, descrisa mai sus, si cate 3 (trei) rezerve aferente fiecarui castigator saptamanal extras, pentru premiile saptamanale.

•    Extragerile se vor efectua in prezenta unui notar public.

8.2    In cazul in care, din orice motiv, oricare dintre cei 9 (noua) castigatori extrasi nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va face rezervelor acestuia, in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor.

8.3    Lista castigatorilor premiilor va fi publicata pe site-ul www.zewa.ro in sectiunea „Castigatori”, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la validarea finala a acestora. In cazul in care exista premii neacordate, acestea vor ramane in proprietatea Organizatorului.

 

IX.    SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR

9.1    Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia 2 va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

9.2    Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori pe zi, in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii potentialilor castigatori; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat timp de 3 zile lucratoare, se va trece la contactarea rezervelor.

9.3    Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

1.    In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

a.    Declare daca mai detine bonul fiscal cu care s-a inscris in Campanie, in original, care dovedeste achizitia a minimum un Produs Zewa participant la Campanie (pe un singur bon fiscal/ o singura factura fiscala), pe parcursul perioadei de desfasurare a Campaniei: 15 mai 2023, ora 00:00:00 – 15 iulie 2023, ora 23:59:59

Restul pasilor de validare vor fi parcursi numai daca raspunsul este pozitiv. 

Daca raspunsul este negativ, acesta va conduce la invalidarea Participantului si se vor contacta rezervele, in ordinea extragerii acestora.

b.    Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare a premiului si adresa de e-mail.

c.    Transmita in termen de 3 zile lucratoare urmatoarele documente: 

    bon fiscal inscris si copia confidentializata a unui act de identitate pe care sa fie vizibile doar CNP-ul si numele complet (BI/ CI, sau in cazul persoanelor care nu detin CI, un alt act similar, ex. pasaport), in cazul premiilor saptamanale.

Copia CI va fi solicitata in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare de catre Organizator a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (intrucat premiile depasesc pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).

Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii. 

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat (3 zile lucratoare). 

Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. 

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat.

2.    In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/e-mail (daca ne comunica adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte, conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului.

Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. 

3.    Participantul va primi un sms in termen de 3 zile lucratoare de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

9.4    Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

9.5    PARTICIPANTII AU OBLIGATIA DE A PASTRA BONURILE FISCALE/ FACTURILE FISCALE INSCRISE IN CAMPANIE, IN ORIGINAL, PANA LA MOMENTUL INMANARII PREMIULUI, ACESTEA FIIND NECESARE PENTRU VALIDARE IN CAZUL CASTIGULUI. In cazul in care Participantul declarat potential castigator nu poate prezenta bonul fiscal/ factura fiscala inscris/ a in Campanie, in format fizic, care sa ateste faptul ca Participantul a achizitionat Produsul/ Produsele participant/ e inscris/e in Campanie, conform prezentului Regulament Oficial, Participantul respectiv nu va fi validat castigator si va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de catre Organizator.

9.6    Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

9.7    Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigtor, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

9.8    Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda toate premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie. 

9.9    Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe website-ul Campaniei www.zewa.ro, intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii, in termen de 15 zile de la data validarii acestora. 

9.10    Premiile saptamanale vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in cadrul procesului de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe website-ul Campaniei www.zewa.ro.

9.11    Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

9.12    Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00. 

9.13    In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

X.    SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1    Organizatorul achizitioneaza premiile campaniei si se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10.2    Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc.).

 

XI.    SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

11.1    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

11.2    In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva. 

11.3    Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Pierderea bonului/bonurilor fiscal/e inscris/e in Campanie;
 • Bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • Inregistrarile online ce contin un numar de bon fiscal/ factura fiscala gresit fata de cel de pe documentul original; 
 • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (numar telefon mobil, numarul si data bonului fiscal/ facturii fiscale, bifele obligatorii);
 • Eventualele dispute legate de numarul de telefon/ adresa de e-mail inscrise in Campanie;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator; 
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie; 
 • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici sau de internet, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens; 
 • Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie; 
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

11.4    Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie, cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

 

XII.    SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1    Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

XIII.    SECTIUNEA 13. INCETAREA/INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

13.1    Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

•    Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

13.2    Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului. 

 

XIV.    SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

14.1    Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin posta la adresa Organizatorului din Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania, sau la adresa de email info.ro@zewa.net, pana la data de 31 iulie 2023, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.        

14.2    Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei 

“Alaturi de Zewa daruiesti grija in fiecare zi!”

 (“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

I.    Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

ESSITY ROMANIA SRL (denumita in continuare ”Organizatorul”), cu sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2520/1997, avand cod unic de inregistrare (CUI) RO9423101 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul 

SC PENROSE CDB SRL, cu sediul in strada Dumbrava Noua, nr 34, Parter, bloc M197, scara 1, ap. 1, sect 5, Bucuresti, CUI RO34133729, (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”), si

MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

 Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 

ESSITY ROMANIA S.R.L., adresa: Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania, telefon: 021 312 68 67, email: info.ro@zewa.net

II.    Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)    Nume si prenume;

(ii)    Numar de telefon;

(iii)    Adresa de e-mail;

(iv)    Datele rezultate din vizitarea site-ului Campaniei;

(v)    Alte date cu caracter personal care sunt furnizate voluntar de catre participanti in cadrul concursului.

In plus fata de cele de mai sus, pentru castigatorii premiilor saptamanale, vor fi prelucrate:

(i)    Data nasterii;

(ii)    Adresa de livrare a premiului;

(iii)    Cod numeric personal;

(iv)    Seria si Numarul cartii de identitate.

Codul numeric personal si seria si numarul cartii de identitate vor fi prelucrate in vederea indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal mai precis de completarea declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiarii de venit (intrucat premiile acordate in cadrul prezentei Campanii depasesc pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).

III.    Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

1.    organizarii si desfasurarii Campaniei;

2.    desemnarii si validarii castigatorilor;

3.    atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care angajatii Mediapost Hit Mail gestioneaza relatia cu participantii la Campanie.

IV.    Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. 

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii la concurs sunt gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail.

V.    Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - MEDIAPOST HIT MAIL SA si SC PENROSE CDB SRL, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

VI.    Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile de la data de finalizare a Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

VII.    Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 

(i)    dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii)    dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)    dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)    dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal; 

(v)    dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)    dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii)    dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)    dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa din Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail office.ro@essity.com.

VIII.    Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

IX.    Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

X.    Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

XI.    Alte prevederi 

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

DESCARCĂ REGULAMENTUL AICI