Privātuma pamatnostādnes

Essity Privātuma pamatnostādnes

"Essity AB" ir jos dukterinės įmonės bei filialai (toliau - "Essity", "mes" arba "mus") yra įsipareigoję gerbti jūsų informaciją ir rimtai žiūri į duomenų privatumą. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip "Essity" renka, naudoja, atskleidžia, saugo ir kitaip tvarko informaciją, kurią mums pateikiate per mūsų svetaines.

 

1. Personas datu kategorijas un apstrādes nolūki

Metadati

Jūs varat izmantot mūsu tīmekļa vietni vai lietotni, nesniedzot nekādus personas datus par sevi. Šādā gadījumā Essity ievāks tikai šādus metadatus, kas rodas Jūsu lietošanas rezultātā:

Atsauksmju lapa, piekļuves dati un laiks, pārraidīto datu apjoms, pārraides statuss, interneta pārlūkprogrammas veids, IP adrese, operētājsistēma un saskarne, programmatūras pārlūka valoda un versija.

Jūsu IP adrese tiks izmantota nolūkā ļaut Jums piekļūt mūsu tīmekļa vietnei vai lietotnei. Tiklīdz IP adrese vairs nebūs nepieciešama šim nolūkam, mēs saīsināsim Jūsu IP adresi, noņemot pēdējos astoņus ciparus no Jūsu IP adreses. Metadati, tai skaitā saīsinātā IP adrese, tiks izmantota ar mērķi uzlabot mūsu tīmekļa vietnes kvalitāti un pakalpojumus, analizējot mūsu lietotāju lietošanas ieradumus.

Konts

Ja Jūs izveidojat kontu mūsu tīmekļa vietnē vai lietotnē, Jums var tikt lūgts sniegt personas datus par Jums, piemēram: vārdu, pasta adresi, e-pasta adresi, izvēlēto paroli, tālruņa numuru, bankas konta rekvizītus, kredītkartes rekvizītus, adresi rēķinu nosūtīšanai un piegādēm, interesi par noteiktām precēm/pakalpojumiem (brīvprātīgi), pieprasīt saņemt tirgvedības e-pastus (brīvprātīgi). Essity šos personas datus apstrādā nolūkā nodrošināt Jums konta darbību, nodot Jums tirgvedības materiālus, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, un tirgvedības nolūkiem analizēt Jūsu intereses.

Preču piedāvājumi

Ja Jūs pasūtat preci ar mūsu tīmekļa vietnes vai lietotnes starpniecību, Essity ievāc un apstrādā šādus personas datus par Jums: Jūsu konta dati, preces veids un daudzums, pirkuma cena, pasūtījuma datums, pasūtījuma statuss, preču atdošana, klientu apkalpošanas pieprasījumi. Essity šādus personas datus apstrādā nolūkā izpildīt līgumattiecības un preces pasūtījumu, nodrošinot klientu apkalpošanas pakalpojumus, tiesisko pienākumu izpildi, aizsargāt, fiksēt un izmantot tiesiskas pretenzijas un individuāli pielāgotu tirgvedību.

Totalizatori:

Ja Jūs piedalāties totalizatorā, Essity ievāc un apstrādā šādus personas datus par Jums: vārds, pasta adrese, e-pasta adrese, ieraksta datums, uzvarētāja atlase, balva, atbilde uz jautājumu. Essity šādus personas datus apstrādā nolūkā izspēlēt totalizatoru, informēt uzvarētāju, nodot uzvarētājam balvu, organizējot pasākumu un tirgvedību.

Veselības dati: 

"Essity var vākt un apstrādāt veselības informāciju, kad jūs pasūtāt noteiktus produktus, kā norādīts produkta pasūtījumā. Veselības dati ir sensitīvi dati saskaņā ar VDAR definīciju, un Essity veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu šādus sensitīvus datus, kā to nosaka likums. Ja ir saņemta piekrišana, Essity vāc un apstrādā veselības datus tikai līgumattiecību un produkta pasūtījuma izpildes, klientu atbalsta pakalpojumu sniegšanas, juridisko saistību izpildes, juridisko prasību izvirzīšanas, atklāšanas un izpildes nodrošināšanas un pielāgotas tirgvedības vajadzībām.

 

2. Trešās personas 

 • Nodošana pakalpojumu sniedzējiem

Essity var piesaistīt ārējus pakalpojumu sniedzējus, kuri rīkojas kā Essity datu operators, lai sniegtu Essity noteiktus pakalpojumus, piemēram, tīmekļa vietnes pakalpojumu sniedzējus, tirgvedības pakalpojumu sniedzējus vai IT atbalsta pakalpojumu sniedzējus. Sniedzot šādus pakalpojumus, ārējiem pakalpojumu sniedzējiem var būt piekļuve un/vai viņi var apstrādāt Jūsu personas datus.

 

Mēs prasām šiem ārējiem pakalpojumu sniedzējiem īstenot un piemērot drošības pakalpojumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu privātumu un drošību.

 

 • Citi saņēmēji

Essity var, saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības tiesisko regulējumu, nodot personas datu tiesībsargājošām iestādēm, valsts iestādēm, juridiskajam konsultantam, ārējiem konsultantiem vai sadarbības partneriem. Uzņēmumu apvienošanās vai iegādes gadījumā personas dati var tikt nodoti uzņēmumu iegādē vai apvienošanā iesaistītajām trešajām personām.

 

 • Personas datu starptautiskā nodošana

Mūsu ievāktos vai saņemtos Personas datus par Jums var nodot vai apstrādāt saņēmēji, kas atrodas Eiropas ekonomikas zonā vai (“EEZ”) vai ārpus tās. Šīs valstis ir valstis, kas nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni no Eiropas datu aizsardzības tiesību aktu vai piemērojamo vietējo tiesību aktu viedokļa. Citi saņēmēji var atrasties citās valstīs, kuras nesniedz no Eiropas datu aizsardzības tiesiskā regulējuma viedokļa atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Essity veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nodošana ārpus EEZ ir pienācīgi aizsargāta, kā to nosaka piemērojamā datu aizsardzības tiesību regulējuma prasības. Attiecībā uz nodošanu uz valstīm, kuras nenodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni, nodošanu mēs īstenojam, balstoties uz atbilstošiem drošības pasākumiem, piemēram, Eiropas Komisijas vai uzraudzības iestādes pieņemtajām datu aizsardzības standartklauzulām, apstiprinātu rīcības kodeksu kopā ar saņēmēja saistošām un realizējamām saistībām , vai saskaņotiem sertifikācijas mehānismiem kopā ar saņēmēja saistošām un realizējamām saistībām. Jūs varat palūgt šādu atbilstošo drošības pasākumu kopiju, sazinoties ar mums atbilstoši 9. punktā (Sazinieties ar mums) tālāk norādītajam.

 

3. Apstrādes tiesiskais pamats

Mēs varam veikt Jūsu personas datu apstrādi balstoties uz šādu tiesisku pamatu:

 • Jūs esat devis savu pierišanu Jūsu datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • Apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei, kura līdzējs Jūs esat, vai nolūkā veikt pasākumus, kurus Jūs pieprasāt pirms līguma noslēgšanas;
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mums noteiktu tiesisko pienākumu;
 • Apstrāde ir nepieciešama lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu sabiedrības interesēs veiktu uzdevumu vai izmantotu mums piešķirtu oficiālu pilnvarojumu;
 • Apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanas nolūkā, izņemot gadījumus, kad prioritāte salīdzinājumā ar šādām interesēm ir Jūsu pamattiesībām un brīvībām, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, jo īpaši, ja Jūs esat bērns;
 • Citi datu apstrādei piemērojami tiesiski pamati, jo īpaši dalībvalsts likumdošanā notiktās normas;

Mēs varam veikt Jūsu sensitīvo personas datu apstādi uz šādu tiesisku pamatu pamata:

 • Jūs esat devis savu nepārprotamu piekrišanu Jūsu sensitīvo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • Apstrāde ir nepieciešama nolūkā izpildīt konkrētas Essity vai datu subjekta saistības vai izmantot to konkrētās tiesības darba tiesisko attiecību jomā un saistībā ar sociālās apdrošināšanas un sociālās aizsardzības likumdošanu;
 • Apstrāde ir saistīta ar personas datiem, kurus datu subjekts ir apzināti publiskojis;
 • Apstrāde ir nepieciešama tiesisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai, vai jebkurā gadījumā, kad tiesas rīkojas savas tiesiskās kompetences ietvaros;
 • Tvarkyti duomenis reikia, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų

Jūsu personas datu sniegšana ir nepieciešama saskaņā ar likumā vai līgumā noteiktām prasībām, vai nepieciešama līguma noslēgšanai ar mums vai Jūsu pieprasīto pakalpojumu/preču saņemšanai, vai vienkārši brīvprātīgi no Jūsu puses.

Jūsu personas datu nesniegšana var radīt Jums neērtības, piemēram, Jums var nebūt iespēja saņemot noteiktas preces un pakalpojumus. Tomēr, ja vien nav norādīts citādi, Jūsu personas datu nesniegšanas rezultātā Jums neradīsies nekādas tiesiskas sekas.

 

4. Kādas Jums ir tiesības un kā Jūs varat pieteikt sava tiesības?

Ja Jūs esat deklarējis savu piekrišanu attiecībā uz Jūsu personas datu noteiktu ievākšanu, apstrādi un izmantošanu, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu attiecībā uz turpmāku apstrādi. Turklāt, Jūs  varat iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu tirgvedības nolūkiem, neradot nekādas izmaksas, izņemot pārraidīšanas izmaksas saskaņā ar pamata tarifiem.

Saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības tiesisko regulējumu Jums ir tiesības (i) pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem, (ii) pieprasīt Jūsu personas datu labošanu, (iii) pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu, (iv) pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, (v) pieprasīt datu pārnesamību, (vi) iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi (tai skaitā iebilst pret profila veidošanu) un (vii) iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu (tai skaitā profila veidošanu).

Lai izmantotu savas tiesības, lūdzam sazināties ar mums atbilstoši 9. punktā (Sazināties ar mums) tālāk norādītajam.

Sūdzību gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

 

5. Sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas

Šajā tīmekļa vietnē vai lietotnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam apskatīt mūsu Pamatnostādnes par sīkdatnēm.

 

6. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiks uzglabāti, kamēr vien tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Jums pieprasītos pakalpojumus un preces. Tiklīdz mūsu attiecības būs beigušās, mēs izdzēsīsim Jūsu personas datus vai anonimizēsim Jūsu personas datus, ja vien nav piemērojamas normatīvo aktu prasības (piemēram, nodokļu mērķiem). Mēs varam saglabāt Jūsu kontaktinformāciju un intereses par mūsu precēm vai pakalpojumiem ilgstoši, ja Essity ir atļauts sūtīt Jums tirgvedības materiālus. Tāpat mums, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, var būt pienākums saglabāt noteiktus Jūsu personas datus 10 gadus pēc attiecīgā taksācijas gada. Mēs tāpat varam saglabāt Jūsu personas datus pēc līgumattiecību beigām, ja Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai ievērotu citus piemērojamos tiesību aktus, vai ja mums ir nepieciešami Jūsu personas dati, lai izvirzītu, īstenotu vai nodrošinātu aizstāvību tiesisku prasību gadījumā, vienīgi balstoties uz to, ciktāl tos ir nepieciešams zināt. Ciktāl iespējams, mēs ierobežosim Jūsu personas datu apstrādi šādiem ierobežotiem nolūkiem pēc līgumattiecību beigām.

 

7. Papildu informācija patērētājiem Amerikas Savienotajās Valstīs

Uz apmeklētājiem, lietotājiem un citām personām, kas dzīvo Kalifornijas, Virdžīnijas, Konektikutas, Kolorādo un Jūtas štatā (“Papildu štati”), attiecas arī mūsu Papildu štatu privātuma politika, kura ir pieejama šeit

 

8. Izmaiņas mūsu Privātuma politikā:

Reizēm mums var nākties ieviest izmaiņas mūsu Privātuma politikā. Mūsu Privātuma politikas aktuālā versija vienmēr ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē.

 

9. Kontaktinformācija

Ja vēlaties izmantot savas datu subjekta tiesības vai jums ir citi jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku, nosūtiet pieprasījumu uz šādu adresi:

 

E-PASTU: dataprivacy@essity.com 

 

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sweden.