Právní ujednání

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Essity

Společnost Essity AB a její dceřiné a přidružené společnosti (souhrnně "Essity", "my" nebo "nás") se zavazují respektovat vaše informace a berou ochranu osobních údajů vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Essity shromažďuje, používá, zveřejňuje, ukládá a jinak zpracovává informace, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek.

 

1. Kategorie osobních údajů a účely zpracování

Metadata

Naše webové stránky nebo aplikaci můžete používat, aniž byste nám poskytli jakékoliv své osobní údaje. V takovém případě bude společnost Essity shromažďovat pouze následující údaje vyplývající z vašeho užívání:

webová stránka, ze které jste na naše stránky přišli, datum a čas návštěvy, objem přenášených dat, statut přenosu, typ webového prohlížeče, IP adresa, operační systém a rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Přístup na naše webové stránky nebo do aplikace vám bude umožněn na základě vaší IP adresy. Jakmile již IP adresa nebude pro tento účel nutná, zkrátíme vaši IP adresu tak, že z ní odstraníme poslední oktet. Metadata, včetně vaší zkrácené IP adresy, budou používána ke zlepšení kvality a služeb v rámci našich webových stránek nebo aplikace prostřednictvím analýzy uživatelského chování našich uživatelů.

Uživatelský účet

Pokud si na našich webových stránkách nebo v naší aplikaci vytvoříte uživatelský účet, můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je například: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, zvolené heslo, telefonní číslo, informace ohledně bankovního účtu, informace o platební kartě, fakturační a doručovací adresa, zájem o vybrané výrobky/služby (dobrovolné), žádost o zasílání marketingových e-mailových zpráv (dobrovolné). Společnost Essity tyto osobní údaje zpracovává, abychom vám mohli v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy poskytovat naše služby a marketingové materiály a analyzovat vaše zájmy pro marketingové účely.

Objednávky výrobků

Pokud si prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikace objednáváte nějaký výrobek, shromažďuje a zpracovává společnost Essity o vaší osobě následující osobní údaje: informace o vašem účtu, typ a množství výrobku, kupní cena, datum objednávky, stav objednávky, vratky výrobků, žádosti v rámci péče o zákazníky. Společnost Essity tyto osobní údaje zpracovává za účelem realizace smluvního vztahu a objednávky výrobku, poskytnutí služeb péče o zákazníky, plnění zákonných povinností, obhajoby, prokázání a uplatnění právních nároků a marketingu přizpůsobeného potřebám spotřebitele.

Loterie

Pokud se účastníte nějaké loterie, společnost Essity o vaší osobě shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, datum přihlášení, datum vylosování jako vítěze, cena, odpovědi na kvíz. Společnost Essity zpracovává tyto osobní údaje pro účely realizace loterie, informování vítěze, doručení ceny vítězi, realizace akce a marketingu.

Údaje o zdraví: 

Při objednávání některých produktů může společnost Essity shromažďovat a zpracovávat také informace o zdravotním stavu, jak vyplývá z objednávky produktu. Údaje o zdravotním stavu jsou citlivé údaje a společnost Essity podniká všechny nezbytné kroky k ochraně těchto citlivých údajů v souladu s právními předpisy. Kromě souhlasu, a pokud je to v souladu s místními právními předpisy možné, může společnost Essity shromažďovat a zpracovávat údaje o zdravotním stavu pro účely realizace smluvního vztahu a objednávky produktu, poskytování služeb péče o zákazníky, dodržování právních povinností, obhajoby, stanovení a uplatnění právních nároků a marketingu na míru.

 

2. Třetí strany

 • Předávání údajů poskytovatelům služeb

Společnost Essity může k poskytování vybraných služeb angažovat externí poskytovatele služeb, kteří pro ni jednají jako zpracovatelé údajů, například poskytovatele služeb spojených s webovými stránkami, poskytovatele marketingových služeb nebo poskytovatele služeb IT podpory. Při poskytování těchto služeb mohou mít externí poskytovatelé služeb přístup k vašim osobním údajům a/nebo je mohou zpracovávat.

Požadujeme, aby tito externí poskytovatelé služeb zavedli a prováděli bezpečnostní opatření s cílem zajistit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů.

 • Ostatní příjemci

Společnost Essity může v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů předávat osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, státním orgánům, právním poradcům, externím konzultantům nebo obchodním partnerům. Pokud dojde k fúzi nebo akvizici podniků, mohou být osobní údaje předány třetím stranám, které se na této fúzi či akvizici podílejí.

 • Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo získáváme, mohou být předávány a zpracovávány příjemci, včetně zástupců ve stejné skupině společností, kteří se nacházejí v zahraničí, a to i v Evropském hospodářském prostoru ("EHP") nebo mimo něj. Jedná se o země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů z hlediska evropského práva na ochranu údajů nebo z hlediska platného místního práva. Společnost Essity přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že předávání údajů mimo EHP nebo z jiných původních území bude přiměřeně chráněno podle požadavků platných právních předpisů o ochraně údajů. Pokud jde o předávání do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů, zakládáme předávání na vhodných zárukách, jako jsou standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou komisí nebo dozorovým úřadem, schválený kodex chování spolu se závaznými a vymahatelnými závazky příjemce, jiné mechanismy předávání podle místních právních předpisů, jako jsou konkrétní smluvní doložky a závazná podniková pravidla, nebo schválené mechanismy certifikace spolu se závaznými a vymahatelnými závazky příjemce. O kopii takových vhodných ochranných opatření nás můžete požádat tak, že nás kontaktujete, jak je uvedeno v oddíle 9 (Kontaktujte nás) níže.

 

3. Právní základ zpracování údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na následujícím právním základě, pokud je to v souladu s místními právními předpisy:

 • udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • toto zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, které jste stranou, nebo k podniknutí kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy;
 • toto zpracování je nezbytné za účelem dodržení zákonné povinnosti, které podléháme;
 • toto zpracování je nezbytné za účelem ochrany vašich důležitých zájmů a důležitých zájmů jiné fyzické osoby;
 • toto zpracování je nezbytné k plnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při uplatňování nám daného oprávnění;
 • toto zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů, které my nebo třetí strana sledujeme, vyjma případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody, na základě kterých je vyžadována ochrana osobních údajů, zejména pokud jste nezletilá osoba;
 • další platné zákonné požadavky pro zpracování údajů, zvláště pak ustanovení právního řádu členského státu;

 

Vaše citlivé osobní údaje můžeme zpracovávat na následujícím právním základě, pokud je to v souladu s místními právními předpisy:

 

 • udělili jste výslovný souhlas se zpracováním svých citlivých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • toto zpracování je nezbytné pro účely plnění závazků a uplatňování konkrétních práv společnosti Essity nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení a sociální ochrany;
 • toto zpracování se týká osobních údajů, které subjekt údajů prokazatelně sdělí;
 • toto zpracování je nezbytné k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků nebo všude tam, kde soudy uplatní svoji soudní pravomoc;
 • Zpracování je nutné pro splnění právních povinností.

Poskytnutí vašich osobních údajů je nutné z důvodu zákonné či smluvní povinnosti nebo je nezbytné k uzavření smlouvy s vaší osobou či k tomu, abyste od nás mohli obdržet služby/výrobky, které jste si vyžádali, nebo tyto údaje poskytujete dobrovolně.

Neposkytnutí vašich osobních údajů pro vás může mít určité nevýhody, například se může stát, že nebudete moci obdržet určité výrobky a služby. Není-li však uvedeno jinak, nebude pro vás mít neposkytnutí vašich osobních údajů žádné právní důsledky.

 

4. Jaká máte práva a jakým způsobem můžete svá práva uplatnit?

Pokud jste udělili svůj souhlas s určitým zpracováním a použitím svých osobních údajů, můžete tento souhlas s účinností do budoucna kdykoliv odvolat. Dále můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely, aniž by vám tím vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.

V souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů máte právo (i) vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, (ii) vyžádat si opravu svých osobních údajů, (iii) vyžádat si výmaz svých osobních údajů, (iv) vyžádat si omezení zpracování svých osobních údajů, (v) požádat o přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (včetně námitky proti profilování) a (vii) vznést námitku proti automatizovanému rozhodování (včetně profilování).

Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás způsobem uvedeném níže v bodu 7 (Kontaktujte nás).

Máte-li nějakou stížnost, můžete ji podat u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů.

 

5. Cookies a další technologie sledování

Tyto webové stránky nebo aplikace využívají soubory označované jako cookies. Podrobnější informace naleznete v našem Předpisu o používání souborů cookie na adrese.

 

6. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k tomu, aby vám mohly být poskytnuty služby a výrobky, které jste si vyžádali. Jakmile náš vztah skončí, vaše osobní údaje buď vymažeme, nebo je budeme anonymizovat, ledaže by se na ně vztahovaly zákonné požadavky na jejich uchování (například pro daňové účely). Vaše kontaktní údaje a informace o vašem zájmu o naše výrobky nebo služby můžeme uchovávat po delší časové období, pokud jste společnosti Essity dovolili zasílat vám marketingové materiály. Příslušné právní předpisy nám dále mohou ukládat povinnost uchovávat vaše osobní údaje po dobu 10 let od příslušného zdaňovacího období. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po skončení našeho smluvního vztahu v případě, že jsou nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo že je potřebujeme k tomu, abychom prokázali, uplatnili nebo obhájili právní nárok, a to pouze v rozsahu, v jakém tyto údaje potřebujeme. Pokud to bude možné, omezíme zpracování vašich osobních údajů po skončení smluvního vztahu pouze na takto vymezené účely.

 

7. Další informace pro spotřebitele ve Spojených státech

Návštěvníci, uživatelé a další osoby, které mají bydliště ve státech Kalifornie, Virginie, Connecticut, Colorado a Utah (dále jen "doplňkové státy"), se rovněž řídí našimi doplňkovými státními zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde

 

8. Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů:

Je možné, že budeme muset aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Nejnovější verze našich Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách.

 

9. Kontaktujte nás

Chcete-li uplatnit svá práva subjektu údajů nebo máte-li jakékoli další otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, zašlete prosím svou žádost na adresu:

 

dataprivacy@essity.com 

 

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Švédsko.