Privaatsuspoliitika

Essity Privaatsuspoliitika

Essity AB ja selle tütar- ja sidusettevõtted (edaspidi ühiselt "Essity" või "meie" või "meid") on pühendunud teie andmete austamisele ja suhtub andmete privaatsusse tõsiselt. Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Essity kogub, kasutab, avalikustab, säilitab ja muul viisil töötleb teavet, mida te meile meie veebisaitide kaudu edastate.

 

1. Isikuandmete kategooriad ja töötlemise eesmärgid

Metaandmed

Võite kasutada veebilehte või rakendust, esitamata oma isikuandmeid. Sellisel juhul kogub Essity ainult järgmisi teie kasutusest tulenevaid metaandmeid:

Viitelehekülg, juurdepääsu andmed ja aeg, edastatud andmete maht, edastamise staatus, veebilehitseja tüüp, IP-aadress, operatsioonisüsteem ja liides, veebilehitseja tarkvara keel ja versioon.

Teie IP-aadressi kasutatakse selleks, et võimaldada teile juurdepääs meie veebilehele või rakendusele. Kui IP-aadress ei ole enam sel eesmärgil vajalik, lühendame teie IP-aadressi, eemaldades teie IP-aadressi viimase okteti. Metaandmeid, sealhulgas lühendatud IP-aadressi kasutatakse meie veebilehe või rakenduse kvaliteedi ja teenuste parandamiseks, analüüsides meie kasutajate kasutamiskäitumist.

Konto

Kui loote meie veebilehel või rakenduses konto, võidakse teil paluda esitada oma isikuandmed, näiteks: nimi, postiaadress, e-posti aadress, valitud salasõna, telefoninumber, pangakonto andmed, krediitkaardi andmed, arve ja saadetiste edastamise aadress, huvi teatud toodete/teenuste vastu (vabatahtlik), soov saada turunduse e-kirju (vabatahtlik). Essity töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga pakkuda teile konto funktsioone, edastada teile turundusmaterjale ulatuses, mis on lubatud kohalduvas seaduses, ning analüüsida teie huvisid turunduse eesmärkidel.

Tootetellimused

Kui tellite toote meie veebilehe või rakenduse kaudu, kogub ja töötleb Essity teie kohta järgmisi isikuandmeid: teie konto andmed, toote tüüp ja kogus, ostuhind, tellimise kuupäev, tellimuse staatus, toote tagastamised, klienditeeninduse taotlused. Essity töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga täita lepingulist suhet ja tootetellimust, osutada klienditeenindust, täita seadusest tulenevaid kohustusi, kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ja pakkuda soovidele vastavat turundust.

Loosimised:

Kui osalete loosimises, kogub ja töötleb Essity teie kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, postiaadress, e-posti aadress, osalemise kuupäev, võitjaks valimine, auhind, vastus viktoriinile. Essity töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga korraldada loosimine, teavitada võitjat, toimetada auhind võitjani, korraldada sündmus ja turundada.

Terviseandmed: 

Essity võib mõne toote tellimisel koguda ja töödelda ka teavet tervisliku seisundi kohta, mis on seotud toote tellimisega. Terviseandmed on delikaatsed andmed GDPRi tähenduses ja Essity võtab kõik vajalikud meetmed, et kaitsta selliseid delikaatseid andmeid vastavalt seadusele. Nõusoleku olemasolul kogub ja töötleb Essity terviseandmeid üksnes lepingulise suhte ja tootetellimuse täitmiseks, klienditeeninduse osutamiseks, juriidiliste kohustuste täitmiseks, õiguslike nõuete kaitsmiseks, kehtestamiseks ja teostamiseks ning kohandatud turunduseks.

 

2. Kolmandad isikud

 • Edastamine teenuse osutajatele

Essity võib kaasata väliseid teenuseosutajaid, kes tegutsevad Essity andmete töötlejana, et osutada Essity’le teatud teenuseid, näiteks veebilehe teenuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad. Selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda.

Nõuame, et need välised teenuseosutajad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus.

 • Teised vastuvõtjad

Essity võib edastada – kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega – isikuandmeid õiguskaitseasutustele, valitsusasutustele, õigusnõunikele, välistele nõunikele või äripartneritele. Ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ühinemise või omandamisega.

 • Isikuandmete rahvusvaheline edastamine 

Isikuandmed, mida me teie kohta kogume või saame, võidakse edastada vastuvõtjatele ja neid võidakse töödelda vastuvõtjate poolt, kes asuvad kas Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või väljaspool seda. Muud vastuvõtjad võivad asuda teistes riikides, mis ei taga andmekaitse piisavat taset Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Essity võtab kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et edastamised väljapoole EMP-d on nõuetekohaselt kaitstud kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt. Seoses edastamisega riikidesse, mis ei taga piisavat andmekaitse taset, tugineb edastamine asjakohastele kaitsemeetmetele, näiteks Euroopa Komisjoni või järelevalveameti vastuvõetud isikuandmete kaitse standardklauslid, kinnitatud tegevusjuhend koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega või kinnitatud sertifitseerimise mehhanismid koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega. Võite küsida koopiat nendest asjakohastest kaitsemeetmetest, võttes meiega ühendust punktis 7 („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.

 

3. Töötlemise õiguslikud alused

Võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel õiguslikel alustel:

 • olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
 • töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pool te olete või võtmaks teie soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist;
 • töötlemine on vajalik, et täita meile kohalduvaid õiguslikke kohustusi;
 • töötlemine on vajalik, et kaitsta teie või mõne teise füüsilise isiku elulisi huvisid;
 • töötlemine on vajalik avalikkuse huvides täidetava ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud meile ülesandeks;
 • töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õiguslikes huvides, välja arvatud juhul, kus nende huvide suhtes on ülimuslikud teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige, kui olete laps;
 • muud kohalduvad andmete töötlemise õiguslikud alused, eelkõige liikmesriikide õiguse sätted.

Võime töödelda teie tundlikke isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
 • töötlemine on vajalik Essity või andmesubjekti kohustuste täitmiseks ja konkreetsete õiguste teostamiseks tööhõive ja sotsiaalkaitse ja sotsiaalkaitseõiguse valdkondades.
 • töötlemine on seotud isikuandmetega, mille andmesubjekt tegi avalikuks;
 • töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid või millal iganes kohtud tegutsevad oma kohtusüsteemi raames;

Teie isikuandmete esitamine on vajalik seadusest või lepingust tulenevate kohustuste kohaselt või vajalik meiega lepingu sõlmimiseks või meilt soovitud teenuste/toodete saamiseks või lihtsalt teie jaoks vabatahtlik.
Isikuandmete esitamata jätmine võib tuua teile kaasa ebasoodsad tingimused, näiteks ei ole teil võimalik saada teatud tooteid ja teenuseid. Välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti, ei too aga teie isikuandmete esitamine teile kaasa õiguslikke tagajärgi.

 

4. Millised õigused teil on ja kuidas saate oma õigusi teostada? 

Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Lisaks võite avaldada vastuseisu oma isikuandmete kasutamisele turunduse eesmärgil, kandmata ühtegi muud kulu peale edastamise kulude kooskõlas põhitariifidega.
Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus (i) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, (ii) taotleda oma isikuandmete parandamist, (iii) taotleda oma isikuandmete kustutamist, (iv) taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut, (v) taotleda andmete kaasaskantavust, (vi) avaldada vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele (sealhulgas vastuseisu oma profileerimisele) ning (vii) avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele).

Oma õiguste teostamiseks võtke palun meiega ühendust punktis 7 („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.

Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

 

5. Küpsised ja muud jälgimise tehnoloogiad

Antud veebileht või rakendus kasutab küpsiseid. Täiendavat informatsiooni leiate meie küpsisepoliitikast.

 

6. Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste ja toodete osutamiseks. Kui meievaheline suhe on lõppenud, kustutame teie isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded. Võime säilitada teie kontaktandmeid ja huvi meie toodete ja teenuste vastu pika aja jooksul, kui Essity’l on lubatud saata teile turundusmaterjale. Lisaks võib meil olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada osasid teie isikuandmeid 10 aastat pärast vastavat maksustamise aastat. Võime teie isikuandmeid säilitada ka pärast lepingulise suhte lõppu, kui teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel. Ulatuses, milles see on võimalik, piirame pärast lepingulise suhte lõppu teie isikuandmete töötlemist selliste piiratud eesmärkidega.

 

7. Täiendav teave Ameerika Ühendriikide tarbijatele

Külastajatele, kasutajatele ja teistele, kes elavad California osariigis, Virginias, Connecticutis, Colorados ja Utahs („täiendavad osariigid“), kehtivad ka osariigi täiendavad privaatsuspoliitikad, millele pääseb juurde siit

 

8. Meie privaatsuspoliitika värskendused

Me võime pidada vajalikuks oma privaatsuspoliitikat värskendada. Meie privaatsuspoliitika kõige uuem versioon on alati saadaval meie veebilehel.

 

9. Võtke meiega ühendust

Kui soovite kasutada oma andmesubjekti õigusi, või kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta muid küsimusi, saatke oma taotlus/e-kiri aadressile:

dataprivacy@essity.com 

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Rootsi.