Общи условия

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

“ИГРАЙ с ZEWA за по-зелен живот”

 

4 октомври 2021 г., 00:00 часа – 31 октомври 2021 г., 23:59 часа

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР

 • Организаторът на Промоционалната кампания “ИГРАЙ с ZEWA за по-зелен живот!” (наричана по-нататък „Промоционална кампания” или „Кампанията”) е „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД, със седалище в София, бул. „Петър Дертлиев“ 25, ет. 2, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131468795, с ДДС номер BG131468795.
 • Възложител на Кампанията е Фортуна КОМ” ООД с ЕИК: 131538998 със седалище и адрес на управление град София, бул. „Ботевградско шосе“ № 247.
 • Участниците в Кампанията са длъжни да се съобразят с Официалните правила на Кампанията (наричани по-долу "Официални правила" или "Правила"). Правилата ще бъдат публикувани съгласно приложимото законодателство в България, на адрес в интернет zewa.bg.
 • Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на провеждането на Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент. В такива случаи Организаторът ще информира официално обществеността за това по същия начин, по който е била информирана първоначално. Промените ще бъдат обявени поне 24 часа преди влизането им в сила.

 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се организира и провежда в периода 4 октомври 2021 г. – 31 октомври 2021 г., включително (наричан по-нататък "Период на Кампанията").

 • Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Официални правила.
 • Организаторът си запазва правото да променя Периода на кампанията, но не преди да го е обявил публично, както е посочено в раздел 1 по-горе.

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти, където е комуникирана със съответните рекламни материали. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост „Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:

3.1.1. навършило е 18 години;

3.1.2. закупило е участващите в Кампанията продукти с марката Zewa, на стойност поне 7.00 лв./седем лева/ с ДДС;

3.1.3. направило е регистрация в уебсайта на играта и заедно с нея е качило снимка на валидна касова бележка/фактура по начина, описан в настоящите Правила;

3.1.4. предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;

3.1.5. не е лице, свързано с Организатора.

3.2. Свързани с Организатора лица са лицата, които са съдружници или акционери в дружеството на Организатора, или които работят по трудово правоотношение или лично са в друг вид договорни отношения с Организатора, или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията, или са в пряка родствена връзка със служителите на Организатора.

3.2.1. Под „пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

3.3. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години, дават свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат използвани и обработвани за целите на Кампанията описани в Раздел 8.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

4.1.1. В периода на Кампанията да закупи продукти Zewa на минимална стойност 7.00 лв. с ДДС.

4.1.2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.zewa.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; снимка на доказателството за покупка; номер на касова бележка/фактура; телефонен номер.

4.1.3. Снимката на касова бележка/фактура за покупка на участващите в Кампанията продукти Zewa, трябва да отговаря на следните критерии:

 • Снимката не трябва да е по-голяма от 10 мегабайта
 • Снимката трябва да е във формат .png, .jpg, .webp, .jpeg
 • Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
 • Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.
 • Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на поне един продукт с марката Zewa. При участие с касов бон/фактура, на който не присъства конкретно име на продукт Zewa, участникът е длъжен да качи снимка на доказателството за покупка, на която да се вижда и закупеният от него продукт/продукти.
 • На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номера на касовата бележка/фактурата. Общата стойност на закупените продукти Zewa трябва да е минимум 7.00 лв. с ДДС и да е регистрирана с един касов бон/фактура.

4.1.4. Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

 • Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.
 • Попълването на формата за регистрация и качването на доказателство за покупка може да се извърши само в периода 4 октомври 2021 г., 00:00 часа – 31 октомври 2021 г., 23:59 часа. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка/фактурата, също трябва да е в рамките на периода 4 октомври 2021 г., 00:00 часа – 31 октомври 2021 г., 23:59 часа.

 

 • Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта zewa.bg.
 • В тегленето на наградите се включва всеки участник в Кампанията регистрирал касова бележка/фактура за покупка на продукти Zewa на минимална стойност 7.00 лв. с ДДС.

 

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ

5.1. За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 182 (сто осемдесет и два) броя награди, както следва:

 • малки награди – 140 бр. / по 35 бр. за всяка седмица от Кампанията. Наградата представлява комплект от продукти Zewa, който печелившият ще получава в продължение на 3 месеца - всеки месец по 1 комплект различни продукти Zewa; обща стойност на 3-те комплекта е 60,82 лева с ДДС.
 • Месец 1 – комплектът съдържа: кърпички в кутия Zewa 4пластови Softis Style 80 кърпички/кутия, влажна тоалетна хартия Zewa Aloe Vera 42 кърпички/пакетче, тоалетна хартия Zewa Exclusive 4 пластова Almоnd Milk 8ролки/пакет и кухненска ролка Zewa Wisch&Weg Original Xtra 2 pолки*86 листа.
 • Месец 2 – комплектът съдържа: носни кърпички Zewa Natural Soft 4пластови 10 пакетчета x 9 кърпички, кърпички в кутия Zewa 4пластови Natural Soft 80 кърпички/кутия, ZEWA КР W&W Design 3*45л 16 бр/к и тоалетна хартия Zewa 5 пластова Just 1 6 ролки/пакет.
 • Месец 3 – комплектът съдържа: носни кърпички Zewa Softis 4пластови Sensitive 10 пакетчета x 9 кърпички, тоалетна хартия Zewa 5 пластова Just 1 6 ролки/пакет, влажна тоалетна хартия Zewa Almond Milk 42 кърпички/пакетче и кухненска ролка Zewa Wisch&Wеg Design Xtra 2 pолки*72 листа.
 • средни награди – 40 бр. / по 10 бр. за всяка седмица от Кампанията/ настолни игри WheelVille с устойчива комуникация (създадена от WWF България) - стойност на наградата 99 лв. с ДДС
 • големи награди – 2 бр. ваучер * 650 лева с ДДС за покупка на енерго- и/или водоспестяващи уреди за дома от Техномаркет - в края на Кампанията. Ваучерът може да се използва само във физическите обекти на Техномаркет на територията на Република България. При покупка на по-малка стойност разлика не съ възстановява, при покупка на продукти на по-голяма стойност се извършва доплащане. Срок на ваучера – 6 месеца от датата на издаване, посочена на самия ваучер.

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

5.1.1. Всички участници трябва да докажат покупката си, като в регистрационната форма в уебсайта на кампанията качат снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.

5.1.2. Всички регистрирани валидни касови бележки/фактури през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

6.1. Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка/фактура.

 • Седмица 1 (11.10.2021 г.) – 35 бр. комплект продукти Zewa, 10 бр. настолни игри WheelVille;
 • Седмица 2 (18.10.2021 г.) – 35 бр. комплект продукти Zewa, 10 бр. настолни игри WheelVille;
 • Седмица 3 (25.10.2021 г.) – 35 бр. комплект продукти Zewa, 10 бр. настолни игри WheelVille;
 • Седмица 4 (01.11.2021 г.) – 35 бр. комплект продукти Zewa, 10 бр. настолни игри WheelVille.

*В случай че през съответния ден няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки/фактури, останалите награди ще се прехвърлят за следващото теглене и т.н.

6.2. С една регистрирана и валидна касова бележка/фактура може да се спечели само една награда.

6.3. За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници. 

6.4. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

6.5. В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

 

РАЗДЕЛ 7. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ

7.1. Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

7.2. Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.

7.3. В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

7.4. Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.

7.5. Наградите се изпращат до спечелилия участник по имейл в срок до 20 работни дни (при отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден имейл адрес/ адрес за доставка.

7.6. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

7.7. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв. без ДДС, получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организатора или подизпълнителя следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева без ДДС) в декларация по чл.73 от ЗДДФЛ. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата.

 

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в Кампанията е Възложителят на кампанията „Фортуна КОМ“ ООД, Организаторът „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД е в ролята си на Обработващ.

8.2. Доброволното предоставяне на лични данни (име; фамилия; e-mail; телефонен номер) от страна на участниците за целите на промоционалната кампания и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта www.promozewa.bg e необходимо условие за участие в Кампанията. Участието в Кампанията предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях.

Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Кампанията с цел:

 • организиране и провеждане на Кампанията;
 • определяне и валидиране на печелившите;
 • присъждането на наградите;
 • деклариране на дължимия по ЗДДФЛ данък върху спечелените награди.

8.3. След приключване на дейностите по Кампанията, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени в рамките на 60 дни след края на Кампанията, като те няма да се предоставят (прехвърлят) на трети лица и няма да се използват за никакви други цели до тяхното унищожаване, с изключение на участието в Кампанията.

8.4. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. При оценяване на подходящото ниво на сигурност се вземат предвид най-вече рисковете, свързани с обработката на лични данни, генерирани най-вече непреднамерено или незаконно, чрез неразрешено унищожаване, загуба, промяна, разкриване или неразрешен достъп до предадени лични данни, съхранявани или обработени. Чрез участие в Кампанията, участниците се съгласяват да предоставят личните си данни на Организатора и/или търговските дружества, участващи в организирането на тази Кампания, с цел включване на тези лични данни в базата данни на Възложителя, управлявана от Организатора с цел участие в Кампанията, идентифициране и валидиране като победител, предаване и получаване на наградата.

8.5. Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани в съответствие със законовите разпоредби относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на тези данни.

8.6. Печелившите участници се съгласяват, че техните имена, част от телефонен номер и спечелена награда ще бъдат публикувани на Уебсайта на датата, определена за обявяване на печелившите.

8.7. За да осигури честна и прозрачна обработка, Обработващият гарантира следните права на участниците, свързани с личните им данни, по време на Кампанията:

 • правото да оттеглят съгласието си за обработване по всяко време, без това да засяга законността на обработката по силата на съгласието преди неговото оттегляне;
 • правото да изискват достъп до личните си данни;
 • правото да изискват корекции на личните си данни;
 • правото да изискват изтриване на личните им данни;
 • правото да се ограничи обработването на данните им;
 • правото да се противопоставят на обработката, освен ако правните разпоредби не предвиждат друго;
 • правото на преносимост на данните;
 • правото да подадат жалба в Националния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

8.8. Участниците могат да упражняват своите права, споменати по-горе чрез писмено заявление, датирано, подписано и адресирано до Обработващия на адрес: София, 1335, бул. Петър Дертлиев 25, ет. 2. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

 

РАЗДЕЛ 9. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

9.1. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно от Организатора при наличие на форсмажорни обстоятелства, независещи от него.

9.2. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно и по решение на Организатора, като той се задължава да обяви публично това си решение на официалната страница на Кампанията www.promozewa.bg поне 24 часа преди прекратяване на Кампанията.

 

РАЗДЕЛ 10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

10.1. Организаторът има правото да предприема необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Всеки участник, който се опита или наруши правилата на Кампанията ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на Кампанията.

10.2 В случай че възникнат спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи в гр. София.

10.3.  В случай че за някой от участниците бъде доказано от Организатора и/или неговите представители, че е спечелил награда с помощта на измама, Организаторът има право да търси обезщетение за направените разходи по време на процедурата за определяне на победителите и изпращане на наградите.

10.4. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в Кампанията с невалидни данни и по тази причина не могат да бъдат открити по телефон и/или имейл адрес.

10.5. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в Кампанията с неверни или чужди имена и по тази причина не могат да се идентифицират с нужния документ за самоличност, за да получат наградата си.

10.6. Организаторът не носи отговорност за прекъсвания в работата на платформата на  Кампанията в случаите, когато това се дължи на фактори, независещи от Организатора, като прекъсвания на електричеството, прекъсване на интернет връзката и др.

10.7. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяния, прекъсвания или невъзможност в  изпълнението в срок на етапи или части от кампанията, поради настъпили форсмажорни обстоятелства.

 

РАЗДЕЛ 11. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

11.1. Всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата Кампания, считано от датата на откриването й до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни след нейния край. Срокът на жалбата се счита за спазен, ако пощенското клеймо на пратката с жалбата е с дата най-късно 14-ия (четиринадесетия) ден, от датата, посочена като край на Кампанията. Жалбите, депозирани след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разгледани. Жалбите се подават в писмена форма до адреса на организатора: гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ 25, ет. 2, с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето и фамилното име на жалбоподателя, точен адрес, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис.

11.2. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата Кампанията. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.

11.3. Решенията на Организатора по депозираните жалби са окончателни и обвързващи.